Bardana!

Stevinik
su 17 mesi de argiolas 2020

Budapest, 1907. Piciocheddus chi giogant a ballinas. Parint aici atesu de is piciocheddus de oindii: un’àteru mundu de un’àteru sèculu, s’iat a nai. Ma chi pensaus a biddas e tzitadis nostas de no prus de 50 annus a oi (e forsis calincunu de is chi funt ligendi si-nd’at a arregordai puru) is cosas no s’iant a parri prus aici disconnotas. E mudendi is nòminis ungaresus cun nòminis sardus s’iaus a agatai forsis no tropu atesu de Casteddu o Aristanis…

– Est andada aici – iat nau Nemecsek. – Apusti-pràngiu seus andaus a su museu, deu, Weisz, Richter, Kolnay e Barabás. A primu boliaus giogai a méta [1] in Bia Esterházy, ma sa bòcia fut de cussus de s’istitudu e no si-dd’ant lassada. Insandus Barabás at nau: “Andaus a su museu a giogai a ballinas a muru!” Aici seus andaus totus a su museu e eus cumentzau a tirai is ballinas a su muru. Su giogu fut ca donniunu tirat una ballina e chi cussa ferit a una chi ant giai tirau, bincit totu is ballinas. Eus tirau una bella pariga de ballinas de sighida e aici ndi-ddoi iat giai unas cuìndixi acanta de su muru, e duas fiant de cristallu. Totinduna Richter si fait: “Ah balla, sculau su giogu, funt arribbendi is Pasztor!” E is Pasztor funt lòmpius de apalas de sa contonada, a conca bàscia e manus in busciaca, e beniant aici abellu abellu chi fiaus totus assustraus. Labai, nosu fiaus in cincu ma cussus duus funt aici fortis de ndi scudi dexi. E no fadiat mancu a fai contu de essi in cincu, ca chi nci at perìgulu Kolnay si-nci fuit e Barabás a su pròpiu, e insandus si-ndi depiant contai tres scéti. Agoa incapas mi-nc’ia a essi fuiu deu puru, e duncas si-ndi depiant contai duus scéti. E finsas chi totu e is cincu detzideus de si-nci fuiri no iat a serbiri a nudda ca is Pasztor funt is mellus curridoris de su museu e nosu iaus a curri po debadas ca tanti si sodighint. Insandus, is Pasztor fiant arribbendi, fiant acostendi-sì e megànt a castiai is ballinas. Apu nau a Kolnay: “Oh, a custus piciocus ddis praxint is ballinas nostas!” E Weisz est stètiu su prus abistu, poita ca at nau luegus: “Funt innoi, funt innoi, as a benni a biri arratza de bardana![2]” Ma deu apu pensau ca no si depiant scudi, ca nosu no ddis iaus fatu mai nudda. E a primu no s’ant fatu nudda, funt abarraus ingunis castiendi sa partida. Kolnay m’at pispisau a s’origa: “Oh, Nemecsek, est mellus a dd’acabbai”. Dd’apu nau: “Ei, imoi ca as tirau tui e no as bintu! Imoi tocat a mei. Chi bìnciu, dd’acabbaus”. In s’interis at tirau Richter ma ddi tremiat sa manu de sa timoria e fut castiendi a culu de ogu a is Pasztor e, mancu a ddu nai, no at bintu. Ma is Pasztor no si funt mòvius e funt abarraus ingunis a manus in busciaca. Agoa apu tirau deu e apu intzertau. Apu bintu totu is ballinas. E fui andendi a ndi-ddas boddiri, fiant unas trinta, candu unu de is Pasztor, su piticu, mi-nc’est sartau ananti e at tzerriau: “Bardana!” Apu castiau apalas, Kolnay e Barabás fiant giai currendi, e Weisz fut strantaxu, apicigau a su muru, grogu che sa cera, e Richter fut detzidendi chi si depiat fuiri o no. Innantis apu provau cun is bonas. Apu nau: “Cumpadessi, ma no tenis su deretu de fai aici”. Ma a cussu puntu su mannu de is Pasztor nd’iat giai boddiu is ballinas e si-ddas iat postas in busciaca. Insandus su prus giòvunu m’at acafau a sa giacheta e m’at aboxinau: “No dd’as intèndiu ca est bardana?” Mancu a ddu nai, deu mi seu citiu. Weisz at inghitzau a prangi apicigau a su muru. Kolnay e Barabás megànt a sminciai de sa contonada de su museu po biri ita fut sutzedendi. E is Pasztor ant arregortu is ballinas, no ant musciau e si-ndi funt andaus. E custu est totu.

Ferenc Molnár, Is piciocus de Bia Pál, cap. 1

Nodas

  1. Méta: fut unu giogu chi assimbillàt a su baseball, e si giogàt ferendi una bòcia cun d-una matzoca.
  2. Bardana: apu tradùsiu aici su fueddu einstand chi Molnár spricat a custa manera: “Candu unu piciocheddu prus forti biit gioghendi a ballinas o a pisu de carrubba a unu giogadori prus dèbili e ddi bolit furai su giogu, ddi narat einstand. Custu fueddu lègiu tedescu bolit nai ca su piciocheddu prus forti ponit in craru ca is ballinas funt una fura de gherra e ca est prontu a certai a corpus cun chinisisiat s’atrivat a arresisti. A nai einstandest a decrarai gherra, est un’avèrtida, crutza ma crara, de incortillamentu, violèntzia, lei de is prus fortis e arrènniu de is piratas.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.