Balenteddu, su santu cojadori

San Valentino Santa Maria del Monumento, Terni: Wikipedia

Santu Balenteddu oindii est bessiu protetori de totus is chi si stimant, a primu fiat su santu de is sposus. Nanca una borta iat bistu pivellu e pivella chi fiant certendi, issu si fiat acostau e ddis iat donau un’arrosa. Pagu tempus apustis ddus iat cojaus.

In Sardìnnia est su santu de Sàdili, aundi dd’afestant tres bortas s’annu, no sceti su 14 de friàrgiu, ma fintzas s’8 de maju e su ses de su mes’‘e ladàmini. Narat su contu ca un’òmini bèciu de Nuradda fiat bandulendi de bidda in bidda portendi una statuedda de su santu; una dii si fiat firmau acanta de sa spèndula de Sàdili, spantau po cantu fiat bella, e si-nci fiat durmiu. Candu si-ndi fiat scidau iat circau de torrai a pinnicai sa stàtua, ma cussa fiat acardancada in terra e no faiat a dda movi.

Santu Balenteddu fiat bìviu in su de cuàturu sèculus in Terni. Cunforma a sa Passio de Valentinu (BHL 8460), in Arroma nci fiat unu filòsofu aregu, Cratoni, chi su fillu Cerimoni fiat malàdiu: totu cìrdinu in su letu no arrennesciat a movi parti peruna de sa carena. Tzèrriant a Balenteddu e cun Cratoni si ponint a arrexonai de comenti issu podiat sanai a su piciocu. Balenteddu abarrat a totu noti preghendi in s’aposentu de Cerimoni e issu àtera dii a mengianu si-di pesat e andat a imprassai a babbu e mama. Po custu Cratoni, totu is parentis, amigus e scientis cosa sua si faint cristianus. Intèndiu custu fatu, is senadoris paganus ddu faint impresonai e, a su noti e a sa cua, ddu faint bociri. Fiat su 14 de friàrgiu.

Sa spèndula de Sàdili – Sardegna Turismo

Màgini de crobeca: Jacopo Da Ponte (allomingiau Jacopo Bassano), Santu Balenteddu batiendi a Santa Lucilla

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Balenteddu, su santu cojadori

  1. Custu mangianu apu biu unu butegheri chi bendit froris, fut totu afateriau aprontendi matzus de froris, prexau che unu sitzipasca, no acudiat, sa genti a spintas… At nau ca bolit proponni chi Santu Valentinu (Balenteddu?) siat afestau a tot’annu😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.