Deu seu Feminista

de Alexandra Porcu su 24 de maju 2017 Medas fèminas – e òminis puru- timint su fueddu “Feminismu”, ca sonat a comenti chi fessit una cosa estremista. Ge est diaici ca dònnia fueddu chi acabat in -ismu- iat a podi essi una “cosa mala” giai chi fait pensai a unu movimentu polìticu, candu invècias est…

Read More