Su Teorema de Pitàgora

de Lino Talloru
Donniunu, manna o pitica chi siat sa cultura matemàtica cosa sua, sciit chi su teorèma de geometria chi si-nci stichit in mesu a milli atras chistionis est su Teorema de Pitàgora.
Sa chi bieis in su vìdeu chi sighit est una letzioni me innui, imperendi is possibilidadis gràficas de sa LIM, amostu su teorema famau, in d-una manera chi no fait a no ddu cumprendi.

Read More

Lìngua e cultura sarda in scola

de Anna Pina Barbarossa
Si contat chi Santu Sisinni, ancora piciocheddu costumàt a andai a pregai in logu cuau in su cùcuru de su monti. Una dii fiat artziau cun sa famìllia cosa sua e una pariga de piciocheddus. Andendi andendi iant atobiau tres cavalieris a cuaddu chi iant circau de ddus atriviri… Atzicaus e avolotaus iant scapau a curri in su padenti, invecis Sisinni si fut cuau cun sa famìllia. Custus cavalieris fiant malus e prepotentis, po cust’arrexoni candu ddus biiat, sa genti ddus timiat a bentu! In tempus de fai gruxi ant ingiriau is piciocheddus po ddus scudi cun is armas chi portànt. Sisinni insaras armau de coràgiu, ndi fut bessiu a foras e si fut postu a arrexonai cun is cavalieris.

Read More