Po is chi bolint scriri in bideas.org

Is artìculus depint essi scritus in sardu, cunfoma a is arrègulas de Su Sardu Standard – SSS – Alfa Editrice, Cuartu de Sant’Aleni, 2019.

Dònnia artìculu no depit essi prus longu che unus cincuxentus fueddus; fait a partziri scritus prus longus.

Is scritus podint chistionai de calisiollat chistioni, ma depint lassai a banda, po su chi fait, allegas de polìtica e religioni e no depint primai o sprenorai a nemus, ni essi disdorosus o afrentosus.

Sigumenti custu giassu bolit essi unu inditu e un’agiudu po is chi bolint scriri in sardu sighendi un’idea de standard, s’autori acetat chi bideas.org averìguit e cunformit su scritu cosa sua a is arrègulas de Su Sardu Standard, ma si issu no est diacòrdiu cun sa versioni pubricada podit pediri de ddu cambiai e, infinis, de ndi-ddu bogai de su giassu.

S’autori scriit in word/rtf/txt, ponit a craru nòmini e sangunau cosa sua, aundi bivit e pagu arrigas de biografia, mandat s’artìculu a s’indiritzu de curreu eletrònicu <bideasorg@googlegroups.com>

Dònnia artìculu tenit una màgini de presentada e ndi podit tenni àteras puru, impari cun filmixeddus (Youtube, po nai) , mùsica e sonus; innantis de ddus proponni s’autori averìguat chi is màginis, is filmis, sa mùsica e is sonus siant lìberus de deretus allenus.

 

 

Màginis pigadas de pixabay