Candu sa genti si moriat de pesta in s’arruga

Tucìdidi
Candu po sa timoria no boliant andai s’unu ande s’àteru si moriant abandonaus, e domus medas bessiant sena de genti ca no nci fiat nisciunu chi fessit bonu a ndi donai s’incuru chi ndi dexiat; candu a su contràriu s’acostànt a is personis, si moriant po mori de s’impestu e prus che totu is chi megànt de fai cun bonucoru.

Read More

Lioni, su cani de su bandidori sciancau – Segundu

de Benvenuto Lobina
Poi, aillargu, s’intendint is arrodas de unu carru. Deboletza aspetat, su carru s’acòstiat, Deboletza fueddat cun su carradori, poi ponit sa – bèrtula in su sterrimentu de su carru, su carradori pigat su cani in bratzus e cun delicadesa, comenti e chi essit lìgiu in su coru de Deboletza, ddu ponit asuba de sa bèrtula.

Read More

Su contu de Cixireddu

de Maria Farranca
– Cixireddu, mi ddu donas unu troni de àxina?
– Nossi, dd’ant contau a troni a troni.
– E dona-mi-ndi mesu troni.
– Nossi, dd’ant contau a mesu troni a mesu troni.
– E dona-mi-ndi unu pibioni.
– Nossi, dd’ant contau a pibioni a pibioni.
– E deu insaras ti pigu e ti-nci ghetu a sa bèrtula.
E nci-ddu ghetat a sa bèrtula, ca fiat piticheddu meda.

Read More