Sa lìtera a su fillu de Rudyard Kipling

Si arrenescis a tenni sa conca in coddus candu totus a ingìriu de tui
Dd’ant pèrdia e donant sa nexi a tui,
Si podis tenni fidi in tui etotu candu sa genti dudat de tui,
Ma arrexonas puru de is dudas insoru:
Si ses bonu a abetai sentza de arrosci s’abetu
O sendi tragallau, a no contracambiai is tragallus,
O sendi tirriau, a no lassai logu a sa tìrria,
Sentza de parri perou tropu bonu, ma nimancu tropu sàbiu

Read More