Aldo Pavan

Lioni, su cani de su bandidori sciancau – Segundu

de Benvenuto Lobina
Poi, aillargu, s’intendint is arrodas de unu carru. Deboletza aspetat, su carru s’acòstiat, Deboletza fueddat cun su carradori, poi ponit sa – bèrtula in su sterrimentu de su carru, su carradori pigat su cani in bratzus e cun delicadesa, comenti e chi essit lìgiu in su coru de Deboletza, ddu ponit asuba de sa bèrtula.

Read More

Sa lìtera a su fillu de Rudyard Kipling

Si arrenescis a tenni sa conca in coddus candu totus a ingìriu de tui
Dd’ant pèrdia e donant sa nexi a tui,
Si podis tenni fidi in tui etotu candu sa genti dudat de tui,
Ma arrexonas puru de is dudas insoru:
Si ses bonu a abetai sentza de arrosci s’abetu
O sendi tragallau, a no contracambiai is tragallus,
O sendi tirriau, a no lassai logu a sa tìrria,
Sentza de parri perou tropu bonu, ma nimancu tropu sàbiu

Read More