Vèneri e Cupidu

Raffaelo Sanzio, Lolla de Psichi – de Wikipedia

Su contu de Cupidu e Psichi – Amore e Psiche in italianu, Cupid and Psyche in ingresu – dd’agataus aìnturu de “Su Burricu de oru”, de Apuleju. Custu artìculu sighit s’àteru: Psichi, una picioca bella che Vèneri

Artistas meda ant fatu màginis de custu bellu contu: arremonaus innoi is pinturas in pitzus de muru (a friscu) chi iat fatu Raffaello Sanzio impari a is scientis cosa sua in Villa Farnesina, Arroma.

Paraus su contu e sa màgini de Vèneri chi cumandat a Cupidu de castigai a Psichi.

Lìburu IV, 31 (…)

“T’avocu,” si fait “po su liòngiu de stima materna, po is fertas durcis de sa frècia cosa tua, po is abruxaduras delitziosas chi donant is pampas, dona a mama tua vangàntzia cumpria e castiga a forti custa bellesa altiva, aceta de fai po mei custa cosa sceti chi est po su totu: chi a custa giòvuna dda pighit una stima afroddiera po su prus òmini pudèsciu, unu chi sa Sorti dd’apat cundennau po dinnidadi, sienda e povintzas saludi. Est a nai un’òmini aici mali pigau de no ndi podi agatai un’àteru in totu su mundu chi fatzat a ddu cumparai”. Aici nendi, iat imprassau a su fillu a strintu e a longu e dd’iat donau bàsidus a lavras obertas. Agoa si-ndi fiat andada a sa praja acanta, aundi s’unda sciampullat e comenti e chi issa nd’est carinniendi cun is peis a colori de arrosa su pillu spumosu de sa mareta tremuendi, alloddu sa subrafaci de su mari biu firmendi-sì assèliu e luegus, comenti e chi issa dd’essit bòfiu e dd’essit innantis cumandau, no trigat s’ondra de su mari. Nci funt is fillas de Nerei chi cantant in coru e Portunu crispu e a braba biaita e Salàcia a intrànnias grais e prenas de pisci e Palèmoni su coceri piticu de su gorfinu. Giai is tropas de is Tritonis funt scampirrendi perilloi e perillai in su mari: a chini sulat a durci in su conchillu sonoru, a chini dd’amparat de sa pampa de su soli nemigu a belu de seda, a chini apoderat unu sprigu ananti de is ogus de sa sennora sua, àterus nadant agiuaus a croba a su carru cosa sua. Custa fiat sa tropa chi acumpangiàt a Vèneri andendi conca a s’Ocèanu.

Innoi fait a agatai puru su scritu originali e sa versioni italiana

Sighit: Vèneri atòbiat a Cèreri e Giunoni

Arroma, Villa Farnesina, Lolla de Psichi, de Wikipedia

http://www.villafarnesina.it/?page_id=86

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.