Chini nd’at furau is gatus?

Sa segundu de is tres partis de “Is gatus de Ulthar” – (innoi fait a ligi sa primu)

Tradusidura de unu contixeddu de H. P. Lovecraft.

In custa carovana strambeca ddoi fiat unu pipieddu chena de babbu e mama, ma sceti cun d-unu pisitu de atendi. Sa pesta no dd’iat agiudau, mancai dd’essit lassau cussa cositedda pilutza chi dd’allebiàt su dolori; e candu unu est giòvunu meda podit agatai acunortu in is bufonadas allirgas de unu pisitu nieddu. Duncas su pipiu chi sa genti nieddutza ddi naràt Menes arriiat prus a fitianu che no prangiat, sètziu gioghendi cun su pisitu gratziosu a peis de is scalinus de unu carru pintau a manera strambeca.

Su de tres mangianus chi is bagamundus fiant in Ulthar, Menes no iat agatau prus su pisitu; e sigomenti ca prangiat a forti in pratza de mercau, unus cantu biddajus dd’iant nau de s’òmini bèciu, de sa mulleri e de is sonus chi iant intèndiu su noti. E candu iat intèndiu custas cosas fiat passau de su prantu a sa meditatzioni e a s’acabbu a sa pregadoria. Iat furriau is manus a su soli e iat pregau in d-una lìngua chi is biddajus no cumprendiant; mancai a nai sa beridadi is biddajus no iant provau meda a dda cumprendi, ca s’atentzioni insoru fiat totu po su celu e sa bisura strana chi fiant pighendi is nuis. Fiat una cosa stravanada meda, ma comenti su pipiu iat pregau fiat partu ca impitzus de issu si fessint formadas figuras nebidosas e scuriosas de cosa esòtica; criaturas ìbridas incoronadas de discus in mesu a is corrus. Sa naturalesa est prena de custas illusionis chi spantant sa genti prena de fantasias.

Sa noti is bagamundus si-ndi fiant andaus de Ulthar e no ddus iant bius prus. E is meris de domu fiant impensamentaus, ca si-ndi fiant acataus ca no s’agatàt prus una gatu in totu sa bidda. Sa gatu si fiat sparèssia de dònnia domu; gatus mannas e piticas, nieddas, a colori de cinixu, pertiatzas, grogas e biancas. Kranon su bèciu, chi fiat su sìndigu, fiat siguru ca sa genti nieddutza nd’iat furau is gatus po arrevesa po nd’essi bociu su pisitu de Menes; e iat maladitu sa carovana e a su pipieddu. Ma Nith, su notaju làngiu, iat declarau ca su massaju bèciu e sa mulleri fiant is prus personis de suspetai; ca sa tìrria insoru po is gatus fiat connota e prus e prus sfacia. Comenti e chi siat, nemus si fiat arriscau a si chesciai cun sa croba mala; finsas a candu Atal, su pipiu fillu de su stariàrgiu, iat giurau ca a arbescidòrgiu iat biu totu is gatus de sa bidda de Ulthar asuta de is matas in cussa pratza maladita, andendi abellu abellu in lobas totu aingìriu de sa domu, a manera solenni comenti e chi fessit una spètzia de ritu de bèstias chi s’òmini no iat mai biu innantis. Is biddajus no sciiant chi nci fiat cosa de crei in su chi naràt unu pipieddu tanti piticu; e mancai timessint chi sa croba mala essit amajau is gatus po ddus bociri, iant preferiu a no certai a su massaju bèciu finsas a candu no dd’essint biu inforas de cussa pratza scuriosa chi faiat a grisadura.

Fini de sa segundu parti: sighit

Màginis pigadas de Pixabay

One thought on “Chini nd’at furau is gatus?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.