Sa mama de Cecìlia

Giorgio Scarpati – scena 33

de Eleonora Mulas

Apustis Tucìdidi, Pàulu Diàconu, Giuanni Boccaccio no si podeus scaresci ca su prus contu famau de impestu est su de Lisandru Manzoni in “Is sposus”. Scriendi in sa primu metadi de s’otuxentus issu si contat de sa pesta ch’iat fertu Milanu in su 1630, comenti dd’iat connota de una circa manna de arcivu chi nd’arremonat, a manera crìtica, in is capìtulus XXXI e XXXII. Manzoni contat de is chi sufrint e morint cun làstima manna. Su prus esèmpiu famau est su de sa pipia Cecìlia (cap. XXXIV).

(…) Issa portàt a pala una pipia de forsis noi annus, morta; ma totu beni cuncordada, cun is pilus spartzius in fronti, cun d-unu bistiri biancu che nii, comenti e chi cussas manus dd’iant allichidia po una festa promìtia de diora, e donada po prèmiu. E no dda portàt corcada, ma aguantada, sètzia in d-unu bratzu, cun su petus arrimau a su petus, comenti e chi fiat bia; perou  una manixedda bianca comenti sa cera pendiat de una parti, cun d-una spètzia de graiori inanimau, e sa conca fiat arrimada in su coddu de sa mama, cun d-unu abandonu prus grai de su sonnu (…).

Sa mama, donau a custa unu bàsidu in fronti, dd’iat arrimada inguni comenti in d-unu letu, dd’iat aderetzada, dd’iat stèrria asuba de unu pannu biancu, e dd’iat nau is ùrtimus fueddus: “adiosu Cecìlia! arreposa in paxi! Custu merii beneus nosu puru, po abarrai sèmpiri impari. In s’interis prega po nosu; ca deu ap’a pregai po tui e po is àterus”. Agoa, torrendi-sì a furriai a s’interramortus, “bosu”, iat nau, “passendi innoi a mericeddu, eis a artziai a ndi pigai a mei puru, e no sceti a mei”. (…)

Mitzas:
http://www.circulturaledonberetta.it/mostra_scarpati/progetto.htm
A. Manzoni, Is Isposus, bortau de Rosària Spissu Melis, pgg. 676-678, Casteddu 1988

Acapiau agatais su scritu a duas lìnguas

Inoi fait a ligi puru:
1 Candu sa genti si moriat de pesta in s’arruga, 2 S’impestu in su sartu in s’antigòriu,
3 Sa pesta de Fiorèntzia in su Decameroni

https://www.letteratour.it/letture-stravaganti/il-braccio-di-cecilia-iconografia-promessi-sposi.asp

 

One thought on “Sa mama de Cecìlia

  1. Una bella pàgina de literadura, mancai trista, chi amòddiat su coru😞

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.