Gennàrgiu Calendàriu 2021

Gennàrgiu 2021

Traballu de sa
CONSULTA CULTURA E LÌNGUA SARDA DE SÀRDARA

Su calendàriu, mancai sa premissa siat in italianu, est giai totu in sardu. Is òminis e fèminas arregordadas funt is chi, pruschetotu politigamenti, ant circau de fai su beni de is sardus, a bortas paghendi-ddu a su prètziu prus caru; unu prètziu pagau po ai cumbàtiu po is ideas insoru e ai sfidau su poderi autoritàriu e abbetiosu chi sa stòria no s’at mai fatu mancai.

Custu trabballu duncas dd’eus fatu siat po torrai gràtzias a is Babbais (e Mamais) Mannus nostus e siat po arregordai a is sardus ca issus puru tenint una stòria (e fintzas longa meda): cosa chi no iat a parri castiendi unu lìbburu de scola, ca de is sardus e sa Sardìnnia no ddoi at giai nudda(1).

Un’omàgiu spetziali dd’eus bòfiu fai a is fèminas chi in dònnia tempus ant sacrificau cun umilesa, bortas meda citidas, e su chi seus, in su beni e in su mali, ddu depeus a Issas puru.

Su calendàriu che sèmpiri est cuncordau e arricau de is vinnietas stravanadas de Daniele Conti e Aldo Garau, vinnietas sèmpiri irònicas chi a bortas sucant arrisu cun croxolu. Su calendàriu est a coloris, fatu cun paperi bellu, tenit tràgiu simpli e gallosu(2): est bellu de biri, e apicau fait sa figura cosa sua.

Custu trabballu puru no boleus chi abarrit acorrau aìnturu de is làcaras de Sàrdara, ca sa stòria est sienda de totu is sardus; e duncas dd’eus a donai a scolas e istitutzionis de su territòriu puru. Sa spera est chi potzat serbiri po apretai polìtiga e scola po arreconnosci a is sardus su deretu a s’esistèntzia culturali insoru.

Is chi funt interessaus podint cuntatai sa Consulta Cultura e Lìngua Sardara o sa Pro Loco Sardara.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.