Torreus a traballai

Sa cida de Mesaustu est spaciada,
genti meda est torrendi a traballai
is problemas funt sèmpiri ingunis.

A chini no tenit traballu
a chini s’est amaladiau
a chini tenit calisisiat dannu
a chini est disterrau e iat a bolli torrai in Sardìnnia

Is prus norabonoas mannas:
de agatai traballu
de si-ndi benni a domu

de ndi torrai in contu de maladia e dannu!

Luegus o, a su mancu, allestru

 

Màginis pigadas de pixabay

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.