A sa presidenti de sa Regioni Sarda

ARRESPUSTA DE SU DIRETORI

A sa presidenti de sa Regioni Sarda

Vossinnioria sa Presidenti stimada. Mi onorat meda su fatu chi apat scritu a mei ùmili diretori de giorronali. Su chi scriit cunfiendi-sì cun mei, unu pagheddu mi cuvesionat… Fostei ca setzit in sa prus cadira arta de sa Sardìnnia scéti de una pariga de cidas, e s’agatat in mesu de is peis custa chistioni diaveras imbaratzanti, chi sa Sardìnnia fatzat parti de sa pròpiu circoscritzioni eletorali de sa Sitzìlia est cosa chi diaveras no benit a beni, ca is sardus no arrennescint giai mai a eligi unu rapresentanti insoru po su fatu ca nosu seus pagu prus de unu millioni e mesu e is sitzilianus giai cincu. Custa bregùngia ge ddu scieus ca no est nexi Sua, Fostei incapas iat a nai ca tanti no iat a cambiai nudda… custu puru est berus, ca bastat a biri su chi contaus in su parlamentu italianu… Vossinnioria mi narat ca iat a tocai a fai de manera chi is sardus fatzant prus fillus po agualai sa Sitzìlia. Ma est sèmpiri Vossinnioria chi m’arregordat cun sa morti in su coru ca oi sa punna est pròpiu a s’imbressi: sa Sardìnnia est sa regioni cun su prus incrementu demogràficu bàsciu de Itàlia. Ma amìtiu puru chi is sardus incarrerint giai de oi a fai prus fillus, nc’iant a bolli assumancu 18 annus po ndi biri is arresurtaus… Prus sèria e praticàbili iat a essi su de donai su deretu de votu a is brebeis! Balla! Custu giai ca iat a funtzionai! A contus fatus: e cantu molentis votant giai oi? Iat a abarrai su problema de comenti imparai is brebeis a votai (e a no cagai su sègiu sa dii de is votatzionis). Mancai ddoi iat a essi su perìgulu chi si càndidint totu is prus pastoris e allevadoris mannus, ca iant a tenni is votus asseguraus “in domu” antzis “in medau!” Mancai ddoi iat a essi fintzas su perìgulu chi is brebeis si bendant po unu pagheddu de erba frisca. Ma Vossinnioria, lessit-mi-ddu nai, no iat a essi diferenti meda de comenti si votat oi, bastat a biri is crònacas de is giorronalis! Ma pensit a cantu iat a essi bellu su slogan eletorali: Sardìnnia, MEDA de prus de una terra: unu MEDAU!

Circoscritzionalmenti suu

Su Diretori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.