A s’Assessora de sa Istrutzioni Pùbblica

Custa lìtera, che is chi ant a sighiri, est sa torrada de su Diretori de unu giorronali (no de custu chi seis ligendi) a is ligidoris-as. Is lìteras a bortas funt beras e a bortas imaginàrias (che custa) is nòminis puru a bortas funt imbentaus po chistionis de privadesa. Su diretori, candu si-ddu minescint, si pigat su stentu e de seguru su prexeri de fai una torrada unu pagheddu irònica e brullana…

ARRESPUSTA DE SU DIRETORI 

A s’Assessora de sa Istrutzioni Pùbblica de sa Regioni Sarda

Vossinnioria Assessora stimada.

Mi onorat meda su fatu chi apat scritu a mei ùmili diretori de giorronali chi, comenti no perdu ocasioni de nai, no contat nudda. Sa chistioni chi ndi pesat cun sa lìtera chi m’at mandau est diaveras grai, ma no podit pensai chi deu Dda potza agiudai! Su fatu chi is sardus, po su cuncursu mannu de sa scola po maistu/professori, depant andai amarolla a fai is provas oralis in continenti, est diaveras cosa chi no benint a beni! Una sprutzigada a cussus chi funt is deretus de is sardus, deretus scritus in sa Costitutzioni! Fostei mi scòviat ca at fintzas provau a tzerriai a su ministru de s’istrutzioni pùbblica, ma po debbadas ca no dd’at arrespostu. Su ministru at a ai tentu strobbu, pensu… Comenti? Est duas cidas chi est provendi a ddu tzerriai a mangianu e a merii? Incapas no tenit su nùmeru assentau in memòria, mancai, ca fostei est Assessori scéti de una pariga de cidas… Ah! No est aici, dd’at torrau unu messàgiu chi narat ca dd’at a torrai a tzerriai apena tenit tempus, gana e si-nd’arregordat! Dd’at nau fintzas ca podit provai a ddi imbiai unu messàgiu cun whatsapp… Ge andaus paris puru! Ge no at pensai chi sa genti siat faendi-dda prus manna de su chi est! Ca mi scriit ca no est mancu sa primu borta chi is sardus depint andai a continenti a fai unu cuncursu. Agentzia de is Intradas, Esèrcitu, Politzia, Inps… Ma custus sardus gei no ant a pretendi de ddus fai in domu insoru che totu is àterus italianus custus cuncursus? Arratza de pretesas! Deu puru nau ca ge no funt mancu cancaraus cussus mandronis de sardus a pigai s’aparèchiu! Pagu gana mi parrit ca tenint! Mancu chi depant andai e torrai cun “su cuaddu de Santu Frantziscu[1]!” Po cussus cuàturu soddus chi spendint: in logu de ddu sperditziai bufendi birra e papendi petza de proceddu, comenti acostumant a fai, ge si sciit… Deu Dda cumprendu po su sciogu! Fintzas ca custa chistioni est incapitada pròpiu in su tempus de su 25 de Abrili, ca mancai Vossinnioria depiat pensai a afestai custa dii nodida! Ge tenit arrexoni: àteru bellu segamentu de conca deu nau ca depit essi stètia cuss’àtera stocada de festa folclorìstica de su 28 de Abrili: ma pròpiu tres diis infatu a su 25 dda depiant fai! Mindisiat de DII DE SU PÒPULU SARDU! Mi-nci scapat s’arrisu: ma candu is sardus s’intendint prus continentalis de su continentali prus continentali nàsciu e pàsciu in continenti! Vossinnioria mi narat ca eis dèpiu fintzas finantziai progeteddus po su 28! Ita? Calincunu ddu boliat fai in lìngua sarda? Ma candu mai! Antigu! Ita? Fut totu cosa giai cuncordada de s’assessori bèciu! E insaras eus a bolli biri ocannu chi benit!

Continentalmenti suu!

Su Diretori

de Giampaolo Pisu

[1] Andare a piedi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.