S’anàlisi elètrica de su ciorbeddu, s’eletroencefalografia

de Daniele Prasciolu su 25 de abrili  2017 Comenti scieus, una de is tènnicas de sa mexina po studiai su ciorbeddu est s’eletroencefalografia (EEG). Dònnia cèllula biològica, difatis, creat unu spìtzulu elètricu, su potentziali o currenti biològica. Candu si ponint a pari custas currentis piticas a bias si crescint e nosi permitint de ddas analizai….

Read More

Lìngua e cultura sarda in scola

de Anna Pina Barbarossa
Si contat chi Santu Sisinni, ancora piciocheddu costumàt a andai a pregai in logu cuau in su cùcuru de su monti. Una dii fiat artziau cun sa famìllia cosa sua e una pariga de piciocheddus. Andendi andendi iant atobiau tres cavalieris a cuaddu chi iant circau de ddus atriviri… Atzicaus e avolotaus iant scapau a curri in su padenti, invecis Sisinni si fut cuau cun sa famìllia. Custus cavalieris fiant malus e prepotentis, po cust’arrexoni candu ddus biiat, sa genti ddus timiat a bentu! In tempus de fai gruxi ant ingiriau is piciocheddus po ddus scudi cun is armas chi portànt. Sisinni insaras armau de coràgiu, ndi fut bessiu a foras e si fut postu a arrexonai cun is cavalieris.

Read More