Sa poesia sarda. Cosa bècia?

de Alessandro Su Moru

Funt giai passaus unus cant’annus. Sa dii est bènniu a domu tziu miu e, ancora, ddi depu torrai gràtzias po cussa abisita.

«Ma ddu sciiast ca su tziu de mama tua fiat cantadoreddu? No fiat famau meda, ma gei si scrufiat candu cantàt…»

Deu no ddu sciemu. Tziu Giuanni Barrita fiat cantadoreddu. A nai sa beridadi, no sciemu nimancu ita boliat nai cantadoreddu, cantadori e aici nendi. Insandus mi fatzu donai unu libureddu. Su anca scriint is garas, prenus de mutetus. Ddi dongu una castiada e biu ca dònnia cantada funt giai sèmpiri cuàturu cantadoris; contu is mutetus, biu ca po dònnia cantadori nci-ndi funt scritus otu.

Ndi pigu unu:

No bollu esprimi fueddus grussus
Ma sa menti mia est cudda
Si ancora no connosceis
Cun gentixedda deu no m’arràngiu
Ca no bollu arrui in s’abissu
Ma candu bollu fatzu s’aresti
Poita sciu congrui
In custu e in dònnia divagu

Su pagu esti cumpàngiu de su nudda
E tui e issu seis de i-cussus

Lìgiu. Boh? Ita bolit nai? Diaderus no ddu cumprendemu.

Insandus càstiu in YouTube, pongu in google “cantada campidanesa” e cumentzu a cumprendi: is cantadoris funt cuàturu, e si donant ocasioni su primu cun su de tres e su de duus cun su de cuàturu. Una spètzia de batalla, comenti faint is de su hip hop. Giai parit prus interessanti… Agoa, arribat sa parti chi m’at spantau. Torraus a su mutetu de innantis.

Cussus torrat cun grussus. Nudda torrat cun cudda. Seis torrat cun connosceis. Cumpàngiu torrat cun arràngiu. Issu cun abissu. Esti cun aresti. Tui cun congrui. Pagu cun divagu.

Custu mutetu est prenu de arrimas troghilladas imbentadas a su momentu. Chini arrennescit a fai una cosa diaici? Ca pustis, dònnia cantadori, depit amostai a totus comenti is arrimas torrant.

Ascurtai a innoi.

Est una cosa spantosa! Una prenda de ascurtai candu podeus, poita no est dònnia dii chi agataus genti bona a fai una cosa diaici, chi fait arrimas in duus segundus po sfuti un’àteru òmini bravu che issu! Epuru… A is cantadas ddoi andat pagu e nudda genti. Poita?

Est una cosa chi no fait a crei, giai ca is cantadas tenint unu potentziali chene làcanas. Sa cantada est bella, est batallada, est finsas emotzionanti chi boleus, epuru… ddoi andat pagu genti. Nci apu pensau meda, apu circau de mi fai un’idea apitzus de sa chistioni; creu chi at a essi un’idea sacrìlega ca sa cantada e is cantadoris funt acapiaus a su connotu sardu, unu connotu forti e funt comenti is casteddus de su evu de mesu, solus a defendi su pagu chi est abarrau. Ma deu, de custu connotu, ndi sciemu pagu e nudda! Mi-nd’ant pesau in italianu e a s’italiana. De sa Sardìnnia no connoscemu nudda, e duncas biu sa cantada cun is ogus de unu piciocu crèsciu castiendi Mediaset e MTV.

Alloddu, insandus, is chi, po mei, funt is chistionis de importu, e agoa s’idea mia.

  1. Su sceberu de is cantadoris

Castiendi is cantadas, mi-ndi seu sapiu de una cosa: po dònnia cantada ddoi est sèmpiri sa pròpiu trumixedda de cantadoris e sèmpiri in sa pròpiu bidda. Chi mi nant ca, po nai, in Sìnnia ddoi at una cantada, a su 99% potzu intzertai a chini ant a essi is cantadoris. Aicetotu po Cuartu e po totu is àteras biddas. Custu, a parri miu, ndi bogat totu su prexu de scoberri ita at a sutzedi in sa cantada, ca a ascurtai sèmpiri is pròpius impari, a sa fini ndi connoscis su stili.

  1. Is giòvunus

Ndi-ddoi funt, e bravus puru (e meda). Ma pagu bortas nci funt in is cantadas. E candu nci funt, scieus giai in cali bidda ant a essi (torrendi a su puntu 1). Is giòvunus, cun totu s’arrespetu chi portant po is mannus, funt pibirudus, e su pìbiri portat spàssiu a sa cantada. Cun totu: is giòvunus funt pibirudus povinsas in su fini de sa cantada: ndi podint bogai aforas argumentus prus “modernus”, e podint portai piciocalla a ascurtai sa cantada. E custu s’acàpiat beni a su puntu afatanti.

  1. Sa Crèsia

Dònniunu est meri de crei o no crei, ma is cantadas funt acapiadas a is festas de su santu de bidda. Est unu beni, ca gràtzias a custas festas ndi faint ancora, ma est unu mali, ca su fini est, bortas meda, su santu etotu. E custu, po unu giòvunu, no est su mellus argumentu de agatai.

E duncas, ita s’iat a podi fai? S’iat a podi cuncordai unu campionau. Unu campionau de fai in s’istadi. Fait a ddu fai de duas maneras:

1) campionau de biddas;

2) campionau de cantadoris.

A praxeri miu, emu a nai su de is biddas. Is biddas si podint assentai a su torneu, bastit chi tengant cantadoris. A dònnia cantada, su pùbricu depit detzidi chini at bintu. Spaciada s’istadi, teneus sa bidda bincidora. Su torneu fait a ddu cuncordai cun d-unu calendàriu de presentai in beranu, aici chini bolit si-ddu podit sighiri totu. Sa bidda chi bincit, podit binci una cupa (nci bolint 50€ po dda fai bellixedda). Dònnia bidda, po s’assentai, depit ponni unu tanti de dinai, nd’abastat pagu meda, su chi serbit po pagai a unu piciocu po fai sa cuncòrdia.

A totu custu, aciungeus is giòvunus. Duas possibilidadis:

1) in donnia cantada, dònnia bidda depit presentai assumancu unu giòvunu;

2) fait a fai unu campionau parallelu a su de is mannus, a tipu su campionau “beranu” de palloni.

A gustu miu sèmpiri mellus sa de unu. Aici dònnia bidda si depit movi po agatai e aprontai piciocheddus nous e formai una scuadra chi si potzat defendi beni in su campionau. Mancai s’iat a podi finsas incurtzai su stentu de sa cantada, no otu mutetus ma mancai cincu o ses. Totu s’àteru, abarrat aici coment’est, ca est stravanau. Una cosa sceti aciùngiu, ma no est idea mia; est idea de unu cantadori famau e pertocat sa versada: acapiai su cantu e su giru de ghiterra a is otavas, giai ca s’origa nosta, oramai, est abituada a su 4/4.

Narai-sì, me is cumentus, chi est unu machiori o chi ndi podit bessiri calincuna cosa de profetu!

 

 

Artìculu pubricau su 26 mesi de argiolas 2017

 

 

One thought on “Sa poesia sarda. Cosa bècia?

  1. Artìculu bèciu ma ballit sa pena de si-ddu torrai a ligi. Sa cantada est unu scusòrgiu de sa cultura sarda prus scheta e is chi ancora cantant amostant un’abbilesa chi no est cosa chi tenint totus. Su fatu chi is cantadas siant pagu abbitadas est, comenti at nau s’autori, nexi de comenti seus pesaus: che stràngius in domu nosta😔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.