Scòtzia, Irlanda, Galles… a candu sa natzionali Sarda?

de Ivan
su 4 de austu 2017

Calincunu sciit nai poita sa Scòtzia, s’Irlanda de su Nord e su Galles tenint is natzionalis de futbol, mancai no siant stadus indipendentis?

Seus abituaus a ddas biri gioghendi a is mundialis e a is europeus, e no si-ddu preguntaus mai. No iat a essi ora chi sa Sardìnnia puru potzat tenni sa Natzionali sua de futbol?

S’Inghilterra cun sa Scòtzia e su Galles faint sa Gran Bretànnia. Cun s’Irlanda de su Nord faint su Rènniu UniuTotus funt asuta de sa corona de sa Reina Elisabeta segunda. Is leis chi balint po s’Inghilterra balint puru po totu su Rènniu Uniu.

S’arrespusta a sa pregunta in conca de s’artìculu est ca ddui funt arraxonis stòricas po chi ddui funt is natzionalis de futbol.

Est ca sa natzionali de sa Scòtzia est sa prus scuadra antiga de futbol de su mundu, impari a sa natzionali inglesa. Iant fatu sa primu partida impari in su 1872 (Scòtzia-Inghilterra 0-0). Apustis fiant nàscias is atras.

Su Galles iat incumentzau in su 1875 e est sa de tres de is prus natzionalis bècias de su mundu. Iat giogau sa primu partida contras a sa Scòtzia e dd’iat pèrdia po cuatru a zeru.

In su 1882 nasciat sa natzionali irlandesa, e fiat una scéti, asuta de sa Reina de Inghilterra. In su 1922 s’Irlanda iat concuistau s’indipendèntzia e fiat abarrada cun s’Inghilterra scéti s’Irlanda de su Nord. Insandus ddui fiant stètias duas natzionalis de futbol: s’Irlanda de su nord e s’Irlanda.

Custas arraxonis stòricas no bolint nai ca imoi no nci podit essi sa natzionali sarda, ca sa stòria si fait dònnia dii. S’idea no est noa, dd’iat scrita giai su giornalista Vitòriu Sanna.

Puru balendi-sì de su fatu chi nci funt custas natzionalis, fora de essi stadus, iat a podi essi unu precedenti giurìdicu po nosu puru. No sciu su tretu chi iat a tocai a fai cun sa Fifa, o cali funt is òrganus cumpetentis po presentai una pregunta diaici.

Bai e circa cumenti emus a essi contras a is prus natzionalis fortis, e bai e circa cali iat a essi sa formatzioni de sa natzionali sarda, ma iat a essi bella chi in sa finali de is mundialis ddui fessit Sardìnnia-Itàlia e biri totu is sardus tifai po sa bandera de is cuatru morus!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.