Sa morti no est nudda etotu

de Ivo Murgia ·

A chini ddi praxit sa poesia.
Apu provau a tradusi in sardu custa, de unu predi ingresu. Castiai a biri.

Death is nothing at all
Henry Scott Holland

Sa morti no est nudda etotu.
No contat nudda.
Nci seu sceti stesiau a s’àteru aposentu.
No est sutzèdiu nudda.
Totu s’aturat giustu giustu comenti fiat.
Deu seu deu, tui ses tui,
e sa vida bècia chi eus bìviu aici cun carìnniu impari est sentzera, sèmpiri oguali.
Su chi femus s’unu po s’àteru, cussu ddu seus ancora.
Tzerria-mì cun su nòmini miu bèciu connotu.
Chistiona de mei de manera discantzosa comenti sèmpiri acostumàst a fai.
No ddu trassist su tràgiu cosa tua.
No portist bisura frassa de imponèntzia o de disprexeri.
Arrii cumenti sèmpiri eus arrisu po cuddas brullixeddas chi si gosamus impari.
Gioga, scarìngia a arriri, pensa-mì, prega po mei.
Lassa chi su nòmini miu siat sèmpiri su fueddu de domu chi sèmpiri est stètiu.
Lassa chi siat fueddau sena ‘e fatiga peruna, sena ‘e s’arrastu de una puba asuba sua.
Sa vida bolit nai totu su chi at sèmpiri bòfiu nai.
Est sèmpiri su pròpiu chi fiat.
S’agatat una sighidura cumpria sena ‘e segai.
Ita benit a essi custa morti si no unu strobixeddu de nudda.
Poita emu a depi essi atesu de is ideas poita ca seu atesu de is ogus?
Deu seu sceti abetendi-tì, po si pasiai,
in d-unu logu acanta meda,
apalas de domu.
Gei andat beni.
No est fertu nudda; no est pèrdiu nudda.
Unu tretixeddu e totu at a essi cumenti fiat innantis.
Gei si-nd’eus a fai de arrisu de su dannu de si lassai candu s’eus a torrai a biri!

 

A chini si bollat castiai s’originali dd’agatat innoi.

 

Publicau su 4 de maju 2020

Màgini pigada de pixabay

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.