Su solstìtziu de ierru

Cenàbara su 22 de mesi de idas est sa dii de su 2023 chi, in s’emisfèriu de setentrioni,  tenit su prus nùmeru piticu de oras de luxi e sa prus noti longa; est sa dii de su solstìtziu de ierru, candu atòngiu acabbat e inghitzat ierru. Su fueddu ndi benit de su latinu “solstitium”: “sol” e “sistere”: est a nai ca su Soli acabbat de calai conca a s’ecuatori celesti, pighendi-sì unu pàusu, e agoa torrat a nasci torrendi-ndi a pigai sa positzioni chi teniat innantis. Est comenti e chi arruessit in su scuriu po ndi bessiri allestru, prus forti e poderosu. Su fenòmenu fait a ddu biri mellus in is diis infatu e forsis est de innoi chi ndi benit su scioberu de su 25 de mesi de idas che sa dii de su “Sol invictus”, chi no fait a ddu binci, de is arromanus antigus e de Paschixedda po is cristianus, candu Gesugristu arribbat a portai in su mundu luxi de beridadi e spera.

màgini de Gianu in su museu vaticanu

A is solstìtzius is aregus ddis narànt Gennas, de “is deus” sa de ierru e de “is òminis” sa de istadi; sa primu càstiat conca a setentrioni e sa segundu conca e meridioni. In Arroma is “Gennas solstitzialis” ddas custodiàt Gianu Bifrontis; candu tzelebrànt is solstìtzius ddu pintànt a duas facis, una a braba de bèciu po arregordai su chi fiat stètiu e s’àtera a bisura de giòvunu po amostai su benidori. Is duas frontis fiant is sìmbulus de s’annu passau e de su chi fiat acanta a arribbai, in su mesi de Gennàrgiu.

In s’era cristiana su logu de Gianu si ndi-dd’ant pigau is duus Giuanni: su Batista afestau su 24 de làmpadas e s’Evangelista, afestau su 27 de mesi de idas. A su primu ddi nant “Giuanni chi prangit”, ca sa luxi est smenguendi-sì, a su segundu “Giuanni chi arriit” ca sa luxi est acanta a amanniai. De imoi ainnantis is diis crescint sèmpiri de prus, sa luxi bincit su scuriu e sa potèntzia sua callentat totu sa terra.

de pixabay comenti puru sa de crobeca

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.