Ti-nd’ant furau sa vida

Ti-nd’ant furau sa vida, t’agatas bèciu, sena de dentis, sena de famìllia, sena de essi bìviu una vida de cristianu e no cumprendis poita. Fiat s’8 de gennàrgiu de su 1991 sa dii maladita candu fulanu iat bociu unus cantu òminis. Ma chini fiat fulanu, poita iant circau a tui? Forsis unu politziotu si boliat fai bellu cun d-unu giugi, forsis unu tistimòngiu boliat amparai a un’àteru fulanu, opuru no sciiat nudda, no fiat tistimòngiu de nudda, timiat sceti po sei etotu. Certu chi fiast unu piciocu notzenti, sena de malesa, sa giustìtzia ti-nd’at pigau e ti-nci at scallau in presoni po 33 annus. Nanca su stadu t’at a donai unu pagheddu de dinai po su dannu, spereus a su mancu chi siat allestru, ma sa fortza tua est sa chi tenis aìnturu, sa chi t’at permìtiu de arribbai biu finas a imoi.

Nòrabonas mannas, Beniamino Zuncheddu.

Chi tui potzas tenni ancora annus meda de bivi, in saludi e assussegu.

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Ti-nd’ant furau sa vida

  1. mischinu, parit unu becixeddu de otant’annus… e su poliziotu chi at fatu totu custu mali no at a pagai nudda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.