S’arrellògiu.

Màgini pigada de pixabay

de Marco Corda

Dd’emu comporau online. Stravanau, mi fiat pràxïu luegus fintzas de su primu momentu chi dd’emu biu in su giassu.

Un’arrellògiu, unu smartwàtch, po essi precisu. Unu sciacu mannu de sensoris, medas funtzionalidadis, s’acàpiu cun su smartphone e duncas cun totu su mundu po mori de s’arretza.

Po unu amantiosu de tennologia est sèmpiri un’emotzioni manna a arrennesci a tenni una cositedda toga che cussa, mancai si, comenti sutzedit a is cosas tennològicas, de ingunis a pagu tempus iat a essi bessiu bèciu.

In dònnia manera femu totu cuntentu de tenni s’ogetu in is manus e de podi scoberri totu is funtzionis. E pariat chi fessit totu comenti naràt sa scheda tènnica in su giassu.

In is diis infatu portamu totu cuntentu su “wearable” miu in su brutzu imperendi-ddu fatuvatu in is cosas de dònnia dii e in su sport.

Unas dexi diis apustis perou, emu cumentzau a biri cosas stambecas.

Sa primu borta femu traballendi. Emu intèndiu s’arrellògiu tremi tremi, e apustis is lantzitas fiant torradas agoa de un’ora. In su pròpriu momentu su telefoneddu si fiat allutu e fiat cumentzau unu vìdeu. Spantau e impensamentau dd’emu castiau cun atentzioni. In su vìdeu nci femu deu bessendi-ndi de domu po andai a traballai, setzendi a scooter, conca a s’ofìtziu cosa mia. Dexi minutus de vìdeu, chi deu no emu filmau.

Mancai chi nc’essi pentzau a totu dii, no femu arrennèsciu a mi donai nisciuna spiegatzioni de su chi fiat sutzèdiu e a s’acabbada mi-ndi femu dèpiu scaresci.

Calincuna dii infatu perou, sa cosa fiat torrada a sutzedi. Femu furriau a domu de una cena cun amigus e, comenti femu aprontendi-mì po mi crocai, su telefoneddu si fiat allutu torra a solu. Un’àtera borta unu filmau, aundi nci femu deu e is amigus mius aìnturu de sa pitzeria aundi femus finas a pagora. Custa borta no tenemu dudas, nci fiant tropu cosa stranas in cuss’arrellògiu e imoi depemu sciri amarolla ita fessit.

Mancai fiat a tardu emu pentzau de tzerriai a Fabiano, un’amigu prus bravu meda de mei cun sa tennologia, unu geek, comenti ddi narat a dii de oi a custa genti. Speramu ca issu, comenti fiat sutzèdiu àteras bortas, mi podiat donai una spiegatzioni. E mancai no fessit issu, a su mancu calincunu de is amigus cosa sua, pruschetotu is chi fiant in su mundu de is hackers.

Po fortuna Fabiano fiat ancora scidu e ndi-dd’emu contau su fatu, totu atropeliau. No emu mancu acabbau su contu ca issu fiat giai arriendi. E m’iat fintzas pregontau ita mi fessit bufau o fumau cun is amigus.

Deu perou no tenemu meda gana de brullai. Issu intzandus m’iat nau chi nemancu issu arrennesciat a si spiegai sa cosa, aici emu decìdiu chi s’incràs deu dd’em’a essi portau s’arrellògiu e chi dd’iat a essi controllau issu etotu.

Sa dii infatu dd’iat pigau e m’iat promìtiu chi m’iat a essi fatu sciri calincuna cosa de ingunis aìnturu de pagu tempus. E difatis Fabiano m’iat telefonau duas diis apustis. Iat scarrigau su firmware de s’arrellògiu, dd’iat cuntrollau e fiat arribbau a cumprendi chi, a spantu mannu, s’arrellògiu cosa mia si fiat pigau, cosa mai sutzèdia innantis in su mundu a parri suu, unu virus. A dolu mannu no fiat arrennèscïu a fai su debug de su programa, duncas no sciiat cumenti podiat funtzionai, sciiat sceti ca fiat unu trojan. M’iat nau chi, si bolemu, iat pòtziu fai su resèt po ddu torrai a is cunditzionis de fabricatzioni, aici boghendi-nde-ddi su virus. Dd’emu torrau gràtzias e mi-ndi femu torrau a pigai s’arrellògiu.

Po calincuna dii sighemu a pentzai a ita fai, no mi praxiat meda s’idea de formatai s’arrellògiu. Fabiano iat pentzau chi su virus arregistràt unu vìdeu in d-unu momentu po ddu torrai a amostai un’ora apustis, perou custa manera de arraxonai no mi torràt meda.

Totindunu mi fiat bènnia un’idea. Emu pigau s’arrellògiu e emu torrau agoa sa data de una pariga de diis. Su chi emu biu m’iat lassau sentza de sùlidu. In su smarphone fiat cumentzendi unu vìdeu de dexi minutus cun mei, est a nai in cussa dii e a cuss’ora.

Ancora mesu stronau emu portau sa data a su 31 de mes’’e idas de su pròpiu annu e dd’emu postu a mesunotis mancu unu minutu. Emu biu in su telefoneddu a mei e is amigus mius faendi festa in domu mia po annu nou. Intzandus emu cumentzau a pentzai a dònnia momentu de sa vida mia chi emu a essi pòtziu torrai a biri. Emu decìdiu duncas de sighiri cun is esperimentus. Calincuna dii infatu emu postu s’arrellògiu a su seti de maju de su 1962. E ita podiast biri! A mama e babbu a giovoneddus. Portànt in bratzus una cositedda chi prangiat. Femu deu.

A sighiri mi femu biu totu is prus acuntèssius bellus de sa vida mia, femu cuntentu che pasca: podemu torrai a biri totu su chi emu fatu. Certu, pentzamu in sei miu, tocat a scioberai, no podemu torrai a biri totu sa vida.

Prus ainnantis em’a essi scobertu ca, si podemu torrai a biri totu sa vida mia, podemu fintzas torrai prus agoa a candu no femu mancu nàsciu. Aici emu pòtziu biri a babbu e mama a pipieddus e fintzas a ajaju e ajaja cojendi-sì.

Intzandus emu pentzau chi em’a essi pòtziu biri totu is prus acuntèssius de importu de sa stòria. Femu andau a su 28 de friàrgiu de su ’43 e emu biu Casteddu in mesu a is bombardamentus chi dd’iant torrada a perda.

Sighemu a torrai agoa e a biri arrogus de dexi minutus de unu passau mai connotu. A dolu mannu su datàriu de s’arrellògiu no podiat torrai agoa de su primu de gennàrgiu de su 1901, duncas mi femu dèpiu acuntentai de is acuntèssius de su sèculu passau.

A cussu puntu si fiat alluta un’idea noa in su ciorbeddu miu. Un’idea chi ghetàt una luxi noa in su chi fiat acuntessendi. Si podemu torrai agoa in su tempus, fortzis podemu fintzas andai a biri calincuna cosa in su tempus benidori.

A sentidu perou no femu siguru siguru chi ddu bolemu fai diaderus. M’iat a essi pràxïu su chi em’a essi biu? Femu abarrau pentzendi-nci unu bellu pagu. No bolemu biri su chi iat a essi sutzèdiu, ni prus pagu ancora candu em’a essi mortu.

Perou fortzis em’a essi pòtziu fai prus bellu su presenti. Aici femu andau in d-un’arricidoria, emu postu s’arrellògiu ainnantis de un’ora e emu castiau su telefoneddu. Emu biu s’estratzioni de su cuncursu Win for life.

Is nùmerus in su telefoneddu si fiant amostaus po unu momentu sceti e luegus mi-ndi femu acatau ca calincuna cosa fiat sutzedendi in su bratzu de manca. S’arrellògiu fiat smuntendi-sì in milli arrogus chi fiant arruendi-nci a terra.

Aici fiat acabbau su contu de su primu e ùnicu, po cantu deu ndi potza sciri, arrellògiu chi si fiat pigau unu virus e chi teniat sa capassidadi stravanada de caminai ainnantis e agoa in su tempus.

Certu mi fiat dispràxïu de no ddu tenni prus, ma mi femu postu s’ànimu in paxi. Imoi tengu sa consolatzioni de mi podi gosai su soli de is Caràibis po ses mesis s’annu e su de Casteddu in is àterus mesis, arrennescendi diaici, po mori de sa bìncida a Win for life, a cuntentai su disìgiu de sa vida mia: a bivi po sèmpiri in s’istadi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.