Sa lìtera a su fillu de Rudyard Kipling

Si arrenescis a tenni sa conca in coddus candu totus a ingìriu de tui
Dd’ant pèrdia e donant sa nexi a tui,
Si podis tenni fidi in tui etotu candu sa genti dudat de tui,
Ma arrexonas puru de is dudas insoru:
Si ses bonu a abetai sentza de arrosci s’abetu
O sendi tragallau, a no contracambiai is tragallus,
O sendi tirriau, a no lassai logu a sa tìrria,
Sentza de parri perou tropu bonu, ma nimancu tropu sàbiu

Read More

Tziu Gustinu: Autobiografia de burricu – Su de cuàturu

A manu manca de custu strintu ddui fiat su portali de tziu Gustinu; apu nau portali ma mellus ia a ai fatu a narri su chi nd’abarràt: duas antas de pedra traballadas in grussu a scrafeddu ingurdu e cuàturu àstuas de linna pudriada, poderadas impari cun filu de ferru e acàpiu de ballas de foràgiu, chi abarrànt in pei po scomissa.

Read More

Sciampànnia! Autobiografia de burricu – Segundu

de Efisio Cuccu

«Est cussu macu de babu tuu! … ellus no dd’est acucau naca a fai sa sciampànnia! … at sebarau s’àxina bianca, dd’at cacigada e apustis no sciu ita totu dd’at amesturau; nd’at prenu butìllias, ddis at postu tapus cun filu de ferru e ddas at abigadas, imbaradas a sa pinna murumesu cun s’aposentu de anca dromeus … cuìndixi diis fait su primu scòchidu e apustis est cumentzada sa gherra: dònnia noti parit chi ddui scòpiint bombas in magasinu!»

Read More