COSA DE NO CREI! Passaportu po is sardus chi no connoscint su sardu!

Sa chistioni fiat giai buddi buddi che mustu in cubidina, e no in su transatlànticu de MontiAgitòriu ma in su Fassoni de sa Regioni! In d-un’ora de orgòlliu natzionalìsticu custa giunta s’est scapotada spantendi a totus cun sa proposta de passaportu po is sardus chi no connoscint sa lìngua insoru! Sa proposta de lei, giai annomingiada “NARA CÌXIRI”, est pesendi murrùngius e murighìngiu mannu, cun acusas a sa giunta de atu discriminatòriu malu. Is fortzas polìtigas de opositzioni ant propostu de fai pròpiu a s’imbressi, su passaportu po is chi no connoscint italianu e inglesu ca custa est sa lìngua de su benidori, all right?

Màgini pigada de www.carabinieri.it

Su passaportu, chi est documentu de identidadi puru, e duncas scéti po is mannus, maggiorenni, depit essi amostau in dònnia logu pùbbricu e fintzas in is supermercaus e totu is àteras butegas, teatrus… is chi no ddu tenint, po podi intrai in custus logus depint fueddai in sardu (o àtera fueddada de Sardìnnia).

Su passaportu ddu lassat sa Regioni, costat 100 € de deretus e tocat a ddu annoai dònnia annu. Sa norma balit scéti po is residentis. A turistas e trabballadoris furisteris si lassat luegus e a gratis cun autocertificatzioni. Custu dinai at a finantziai siat is cursus de lìngua che su pissicòlogu po is chi no arrennescint a fueddai su sardu in pùbbricu. Custa ùrtima, sendi spesa mèdica si-ndi podit scomputai de sa denùntzia de is rèdditus. In custa manera si pensat chi is sardus a càbudu de 5/6 annus ant a torrai a fueddai totus in sardu.

Candu s’est scìpia custa nova, luegus si funt abertus, scéti in Casteddu, dexi Sardu/Italian centers. Sa domu de imprenta Cùrgio-de su Corru de sa Furca, at giai propostu su cursu cun cd “Su Sardu Po Totus” cun d-unu servìtziu online. Totu is chi si-ndi sbregungiant de fueddai in sardu finas a sa dii innantis imoi funt amostendi totu orgolliosus is mallieteddas cun sa scrita “Deu fueddu in sardu, e tui?”; e in cussas chi amostànt a Che Guevara, ndi-ddis ant segau sa barba, lassendi scéti su pitzetu e aciungendi sa scrita ‘Emìliu Lussu’.

Sa scola arriscat de abarrai serrada no po su coronavirus ma ca su prus de is docentis no fueddant su sardu e, sendi logu pùbbricu, no iant a podi intrai… Po arresolvi sa chistioni sa proposta est cussa de fai de is scolas sa sea de su consolau italianu, de su restu… Una docenti antziana naca iat a ai nau: ‘depit essi furriendi-sì su mundu a francas a susu, a piciochedda ndi pinnicaiaus una carda de bussinadas chi scéti ddu pensaiaus unu fueddu in sardu‘. Is chi tenint deretu-doveri a su passaportu depint decrarai su status insoru: turistas, interessaus, disterraus/trabballadoris, anniòsticus, rinnegaus, cuvesionaus…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.