COSA DE NO CREI!!! Pensioni de invalididadi a is sardus chi no connoscint su sardu!

PASSADA SA LEI! Che un’unda manna e longa sighit èrrida sa punna natzionalista de custa Giunta Regionali; un’unda chi est tirendi-nci dexenas de annus de bregùngia de sa lìngua nosta.

Avatu de su passaportu po is sardus chi no fueddant su sardu, apròbiat a su fassoni de sa Regioni sa lei chi previdit sa pensioni de invalididadi culturali* po is sardus chi no connoscint sa lìngua insoru! Un’atu de tzivilidadi chi torrat giustìtzia a is medas sardus vìtimas de sa polìtiga abbetiosa de su stadu. Aìnturu de su parlamentu sardu custus mesis s’est scadenada una gherra mala intra de is chi fiant in favori e is chi fiant contras.

Batalla fintzas po su tanti de dinai de donai. Partendi de su cunsideru ca su ndi bogai sa lìngua de mamai, de bratzolu, est cument’e ndi bogai sa cuscièntzia de apartenèntzia, s’arreladori chi at presentau sa lei at tzerriau totu scallentau: “ MA CANTU STOCADA BALIT SA CUSCIÈNTZIA DE UNU PÒPULU”?

Una comissioni de spertus at peritziau su dannu: no ddu fait su balantzu de unu Stadu! Sa lei, tentu contu de su dannu mannu, po sa primu borta narat ca ant a pagai de busciaca is arresponsàbbilis puru: polìtigus, funtzionàrius… in medas naca iant a ai giai decrarau: “Abbiamo solo obbedito agli ordini!

No si sciit comenti ma ant giai pigau fogu unas cantu segreterias de scola: torraus a cinisu is registrus “stòricus”!

Torrada a apretziai fintzas sa figura de su “bidellu” imoi personali ATA, ca assumancu issu AT A fueddai in sardu!

Sa pensioni at a serbiri po si pagai siat su pissicòlogu po agiudai is vìtimas a ndi torrai in contu de su tràuma, su corpu, e siat su cursu de lìngua bàsciu de sparessi su stadu de invalididadi, ma si avatu de tres annus is invàlidus culturalis no imparant sa lìngua,  depint torrai su dinai.

Custa pensioni spetat mancai unu ndi tèngiat àteras!

Est sèmpiri sa comissioni incarrigada chi depit castiai a chini spetat custa pensioni. Prevìdius duus gradus de invalididadi: su de is chi ddu cumprendint ma no ddu fueddant e su de is chi mancu ddu cumprendint. Po su chi spetat a sa primu possibbilidadi, unu cassadori, no si sciit si po brulla, naca iat a ai nau: “Insaras spetat a su cani miu puru!”.

Sa timoria de depi torrai su dinai at a apretai sa genti a imparai su sardu; est giai crescendi benimindi sa bèndida de su cursu multimediali “Nara Cìxiri” editz. bentuestu.

* mellus iaus a nai àbbilis culturalmenti mancai in manera diferenti

Sa màgini est pigada de Pixabay

 

One thought on “COSA DE NO CREI!!! Pensioni de invalididadi a is sardus chi no connoscint su sardu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.