Roger Waters: 74 annus e est sèmpiri su mellus

Andrea Maccis
su 22 de abrili 2018

Su chi m’abetà de agatai me in su cuncertu de Roger Waters ocannu, fiat sa pròpiu cosa (prus o mancu) chi ia biu in su 2011, candu nc’ia fatu càbudu a Milanu etotu po un’àteru cuncertu cosa sua: una cosa aici manna e bella chi no faiat nimancu a agatai is fueddus po dda contai. E invecis no, custa borta fiat prus mannu e prus bellu, aici mannu e bellu chi calincuna cosa tocat a dda nai a bolla o a marolla.

No bollu chistionai de is cantzonis unas po unas comenti faint is crìticus musicalis, siat poita ca no seu unu crìticu musicali, siat poita ca no pensu chi interessit meda a is chi ligint a sciri chi sa cantzoni fiat sonada mellus o peus de is àteras bortas, chi fiat mellus a ndi fai un’àtera in logu de cussa o chi sa ghitarra assimbillàt prus o mancu a sa de su discu. Bollu contai totu su chi s’intendiat cun is ogus e su chi si biiat cun is origas, pròpiu diaici, a s’imbressi, po circai de fai cumprendi puru a is chi no ddoi fiant, comenti unu spetàculu che custu potzat ghetai a pari totu is sentidus.

Giai arribendi, in su trenu, funt inghitzadas is cosas chi spantant: una famìllia (babu, mama, una filla fèmina de unus 14-15 annus e unu maschixeddu prus piticu) andendi totus impari a su cuncertu. Funt cosas chi mi faint sèmpiri pensai, poita ca bolit nai ca forsis no est tempus ancora de perdi sa spera po is piciocheddus de oi, est ca tocat a tenni sa sorti bona de tenni mamas e babus che scedosus. E aìnturu de su forum puru, sètzius a palas mias, unu pipieddu de unus dexi annus cun su babu, chi arrespondiat, a is àterus chi ddu pregontànt, ca Waters ddi praxiat prus a su fillixeddu forsis chi no a issu.

Chini at lìgiu sa Ghia Galàtica po Autostopistas, sciit ca Douglas Adams chistionat de una band spatziali, is Disaster Area, chi issu iat maginau pensendi a is Pink Floyd poita ca in cussus annus issus cuncordànt me is cuncertus insoru unu biaxi de ainas tennològicas chi pariat a beru de essi me in su spàtziu in s’interis chi un’isteddu si sciopàt o chi unu soli acostàt po abruxai totu o chi una luna si-nci furriàt palas a sa luxi, lassendi apubai sa parti scuriosa cosa sua.

E Waters no ddu timit nimancu imoi, a 74 annus, a sonai a sa moda de is Disaster Area.

Su schermu de palas no si-ddu faiat prus po acumpangiai sa mùsica, ndi serbiat puru unu chi partzit in duus su pùblicu de longu e alloddu, a metadi de su cuncertu ndi calat de sa bòvida. Aici fait a bombardai sa genti de luxis, de sonus, de scritas e de fotografias, de ananti e de costau, a ambaduas is partis. Aici sceti? Nimancu a ddu pensai! In su tempus de is dronis ita fait Waters? No ddus portat po fai bolai su porcu Algie o sa luna asuba de sa genti? Ellus! Unu tanti de cosas chi no sciis nimancu prus a cali parti castiai e ses sètziu in pitzioleddu de sa cadira, parau po ti furriai a ita-si-bollat parti chi siat, comenti apubas calincuna cosa noba.

E su prisma laser, cuddu cun is luxis a coloris de circhiola? Boleis chi no ndi-dd’apant strantaxau? E ita arratza de cuncertu iat a essi sinunca? E in prus una filera de pipius chi tzèrriant ca a issus de educatzioni no ndi-ddis serbit oi comenti no ndi-ddis serbiat 30 annus e prus a oi, fumu, arrelògius chi sonant, arrogus de paperi a millas a millas chi portant scritu a arresisti (Resist) chi ti-ndi proint asuba e, candu totu est spaciau, is facis de sa genti, allutas prus de is luxis chi alluint po t’amostai de aundi ndi depis bessiri po torrai a domu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.