S’ortu de Tia Angiullina – Primu

Sa fotografia de s’ortu botànicu de Casteddu est pigada de sardegnaturismo.it

27 mesi de idas 2020

Sa primu de duas partis – (innoi fait a ligi sa segundu)

Contu scritu in tres lìnguas [1]

S’economia, ddu scieus beni, est matèria grai e infadosa. Timu ca is cuàturu artìculus aundi apu chistionau de s’avolotu mannu chi est acontèssiu ocannu no apant tentu ligidoris medas. Imoi bollu provai a bosi proponni un’arrogu de prosa de un’autori sardu de su connotu, una cosa prus lèbia e praxili. Est unu contu, unu bisu chi mi seu torrau a ligi unus cantu mesis a oi. Est pigau de Po Cantu Biddanoa, de Benvenuto Lobina (1914-1993). [2]

Su contu

E s’ortu de Tia Angiullina! Cussu no fut un’ortu, fut unu giardinu, fut unu logu comenti nant ch’est su Celu, acantu ddoi at dònnia cosa bella ma nemus dd’at mai bista, po cussu is cosas de su Celu no tenint nòmini, no tenint abisòngiu de nòmini, poita funt cosas de Deus.

Tui ddoi ses intrau mai, in s’ortu de Tia Angiullina? No? E tui, e tui, e tui? No? Deu giai.

S’ortu de Tia Angiullina fut serrau cun d-unu murixeddu bàsciu, cun palus impitzus de su muru, e intra unu palu e s’àturu cun d-una cerda, arta, de cuddas cerdas de cadumbu chi ponint in is carrus candu incùngiant sa palla, ma manna, antzis fiant medas, deu no ddu sciu cantu cerdas nc’iant bòfiu po serrai s’ortu de Tia Angiullina. Centu, assumancu, o milli. Poita no sciu mancu cantu fessit mannu, s’ortu de Tia Angiullina, e si fessit diaderus intra sa bia de Is Arenadas e pratza sua, no seu mancu tanti seguru chi fessit in Biddanoa, fortzis no fut mancu in Celu, ma in calincun’àteru logu chi mancu Deus sciit innui est.

Perou deu bolia biri s’ortu de Tia Angiullina, s’ortu chi no iat bistu mai nemus.

E una dii fia artziau apitzus de su muru, e cun d-una arresoriedda ia circau de fai unu stampu in sa cerda. Ma fut cumparta Tia Angiullina e deu ndi fui abasciau de su murixeddu, bregungiosu, e mi fui firmau ananti suu cun s’arresoriedda in manus.

Tia Angiullina fut tzopa, portàt una camba prus curtza de s’àtera e caminàt cun su matzucu, unu bastoni che su de su dotori, ma de arredelu. Tia Angiullina portàt sa scriminera in mesu, si-ndi biiat un’arrogheddu de asuta de su mucadori colori de cafeu. Is dentis de Tia Angiullina fiant mannus che pàlias de forru, ma biancus che sa nii, e candu arriiat pariant luxentis. Ma Tia Angiullina no arriiat giai mai a buca aberta, arriiat a buca serrada, arriiat cun is ogus. Sa buca de Tia Angiullina fut manna, ma is lavras no fiant grussas ni arrùbias, fiant de su colori de sa faci, de su colori de sa luna. A bortas is lavras de Tia Angiullina s’incrispiànt apenas, e custu boliat nai medas cosas.

Tia Angiullina m’iat castiau, e deu ia serrau s’arresoriedda e si-dd’ia aporta. Issa dd’iat pigada, e s’arresoriedda fut sparèssia. Tandu Tia Angiullina m’iat pigau sa manu e deu ia caminau a su costau suu fintzas a s’eca de s’ortu. S’eca de s’ortu fut fata de cadumbu che sa cerda chi ddu serràt. Tia Angiullina iat allonghiau sa manu e s’eca si fut aberta. Fiaus intraus e s’eca si fut serrada, a sola.

(sighit)

Nodas

  1. The text is taken, with some freedom, from Po Cantu Biddanoa, pages 336-341 of the 2004 Ilisso edition; the reader can find the Sardinian and Italian originals in the attached table compared with the English version.
  2. (noda de sa redatzioni de bideas.org)
    Benvenuto Lobina est cunsiderau oindii su prus mannu de is autoris sardus in prosa e minescit de essi connotu de totus. Sigomenti perou medas de is chi funt acostendi-sì a su sardu scritu iant a podi tenni calincuna dificultadi a ligi una grafia chi sighit meda sa fonètica de is logus de s’autori, si permiteus de ddu proponni in d-una manera prus discansosa de ligi, cun s’ortografia moderna e normalisada de su sardu de oi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.