In sardu, po su sardu

de Daniele Prasciolu
su 3 mesi de argiolas 2020

Sigomenti sempri mi pongu
Atentamenti a mi pensai
Unu tema imoi mi ‘ongu:
De nòmini ‘olia chistionai.
Candu ddu ‘olis incurtzai
Feti a una manera podis fai:
A sa Sarda, ca sonat bellu
A boxi arta opuru abellu
Po si spricai beni sa chistioni
Candu mi acùrtziant Danieli
Movit sa Santa incuisitzioni
Mudat lestru su meli in feli
Aberta s’enna ‘e su presoni
Chi no ascurtas custa letzioni:
Dàni pròpiu no ddu depis narai
Daniè feti mi podis nomenai!
Maneras connotas seus perdendi
Po sa moda lègia ‘e continenti
Chi ponit arreìxinis prepotenti
Aici sa lìngua sarda seus lassendi
A sa sebada s seus ponendi
Chistionendi giai impropriamenti.
Oh sardu chi ses sardu scidadia
E chi podis de su sonnu furriadia
Po si nai, a is sardus culixonis
Calegunu ddis narat agnoloti
Mancu fessat chistionendi Toti
E no ndi ‘olint intendi arrexonis
Nant formagellas e panzeroti.
Ma tui narasiddu prus a forti:
Ca strupiau eis su strupiu
Bambinu nendi a su pipiu!
Chi s’agatais in sa mesa
E si nant de is bichieris
Prestu, lestru, de inguni pesa
Tzèrria luegus is carabineris!
De sa lìngua bancarroteris
Nd’ant furau sen’e pretesa.
Oh a ita puntu s’ant ingortu
Su connotu dd’ant mortu!
A sa fini tengais passièntzia
Chistionai in sardu cincillu
De jaju a babbu a fillu.
Ponei manu a sa cuscièntzia
Ddu narat puru sa scièntzia.
Ascurtai custu cunsillu:
Sa lìngua nostra gei si podit salvai
Chi in sardu sigheus a chistionai!

Gollopu (D. P.)

One thought on “In sardu, po su sardu

  1. Beni cuncordada! E comenti faeus a no ddi donai arrexoni cun totu is strupius de fueddus chi intendeus?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.