S’importàntzia de su sardu segundu Gramsci

de Emanuela Pusceddu

 

Fintzas Antonio Gramsci in s’òpera sua “Lettere dal carcere” fueddat de s’importàntzia de sa lingua sarda.  In sa lìtera chi fait a ligi innoi asuta, de su 26 de martzu de su 1927, issu scriit a sa sorri Teresina marchendi cantu siat de agiudu connosci sa lìngua mama in s’educatzioni de is pipius.

« […] Mi depis scriri de is pipius tuus si tenis tempus o fai-mì scriri de Carlu o de Grazietta. Francu mi parrit abbistu meda: creu chi chistionit giai a manera currègida. In cali lìngua chistionat? Speru ca dd’eis a lassai chistionai in sardu. Eis faddiu segundu mimi, a ai obrigau a Edmea a no chistionai su sardu de pipiedda. Custu at nòxïu a sa formatzioni sua e nd’at afrenau sa fantasia. No depis fai custu sbàlliu cun is pipius tuus. Su sardu no est unu dialetu ma una lìngua mancai po imoi no tèngiat una grandu literadura e est unu beni chi is pipius connòsciant prus de una lìngua candu est possìbili.
E fintzas s’italianu chi ddis eis a imparai, fatu de cussas pagu fràsias e fueddus de is chistionis bostras, at a essi una lìngua pòbera. Duncas ant a imparai duus gergus e mancuna lìngua; unu gergu italianu po is chistionis ofitzialis cun bosatrus e unu gergu sardu imparau a arrogus e stròncius po fueddai cun is pipius e sa genti chi atòbiant in sa bia o in sa pratza.
Duncas ti-ddu pedu cun su coru, de no fai unu sbàlliu aici e de permiti chi is pipius tuus aciupint totu su sardismu chi bolint; no at a essi unu strobbu po su benidori insoru , antzis […]» [‎1]

In custa lìtera Gramsci amostat a manera abbista unus cantu cunsiderus apitzus de s’importu e de sa funtzioni de sa lìngua sarda po su chi pertocat sa formatzioni e su svilupu de su pipiu e fintzas po s’aprendimentu de s’italianu etotu. Amitit duncas ca est stètiu unu sbàlliu mannu a proibiri a Edmea de fueddai su sardu de pipiedda.

Ma est unu sbàlliu chi est stètiu fatu pruscatotu in sa simana de su fascismu e si sighit a fai fintzas a dii de oi in sa cultura e in sa scola italiana.

Duncas Gramsci giai insaras tenit su coràgiu de pensai e nai a manera diferenti de is àterus.

S’intelletuali sardu espressat in custa lìtera una filera de cunsiderus chi pertocant sa lìngua mama e chi prus a tradu linguistas, glotòlogus e studiosus de is scièntzias sotzialis ant a amostai essi vàlidus. Su bilinguismu duncas no est de pensai cumenti a una cosa mala, de cuntrollai e curregi ma una cunditzioni e una cumpetèntzia chi agiudat su svilupu de sa connoscèntzia e de is relatzionis. [2]

Nodas

  1. Pigadade Antonio Gramsci, Lettere dal carcere, a cura di Sergio Caprioglio e Els‌a Fubini. Giulio Einaudi Editore, 1965
  2. Is cunsiderus finalis sunt de un’artìculu de Francesco Casula in FondazioneSardinia

Publicau s’8 de làmpadas 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.