Casteddu

Màgini de Gabriella Botta
in FB, Cagliari vivere in vacanza, 29.04.2024

Una poesia
de Daniele Prasciolu

Casteddu

Basca, Casteddu callenti
Su soli luxit in s’àiri fogosu
Unu scimìngiu de genti
Acòlliat meriendu po gosu
Suta matas de figu tropicali

In custu buddori infernali
Genias difarentis amesturant
Culturas, línguas allenas
De antighidòriu profumant
De vida totus sunt prenas

                                                            Gollopu (D. P.)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.