Antoni Maria Mulas

Johann Heinrich Füssli, S’amurtadori lassat su crocadroxu de duas piciocas dromias, 1793, Zurigu, Muraltengut – Public Domain via Wikipedia 

Antoni Maria Mulas

Po Cantu Biddanoa est un’arromanzu de Benvenuto Lobina chi contat sa stòria de Luisicu, eroi de gherra, e de Biddanoa de Tulu in sa simana chi andat de s’acabbada de sa primu gherra manna e s’inghitzu de sa segundu. Su contu principali est intreverau de àterus prus piticus de genia diferenti, lìrica puru; su de Tia Angiullina est forsis su prus bellu, ddu podeis agatai innoi. Su prus contu longu est su de Antoni Maria Mulas, un’òmini mannu e forti chi, morta sa mulleri de bintiduus annus, po si-ndi-dda scaresci si fiat bèndiu s’ànima a Coixedda, su tiàulu.

Giotto, Capella de is Scrovegni

Custu dd’iat donau poderi de ndi furai fèminas e ddas cuntentai comenti ddi praxiat, ndi pinnicai totu s’arrichesa chi boliat e seti ànimas pèrdias comenti e serbidoris. Andàt pruschetotu a Campidanu a si-ndi pigai piciocas a titas mannas. Una dii in sa Maurreddia biit una navi manna de aràbus lòmpius a ingunis po sdorrobai e furai fèminas e òminis e, in s’interis ca issus funt assartillendi Sant’Antiogu, àrtziat e si-ndi pinnicat tres fèminas bellas de fai spantu. S’ùrtima cumpàngia, Domentilla, chi ddi preniat sa vida, si-ndi-dda leat su Frumindosa candu est fendi su bàngiu. Acabbau su tempus suu, Coixedda ddu tzèrriat e si-ndi-ddu liat in arretumbu de tronu. Chi si praxit s’arrogheddu afatanti, alliongiau podeis agatai totu s’originali, in sardu e italianu: acomodai-sì ca pigat tempus a ddu ligi. Po is chi bolint, paraus puru sa versioni ingresa (English version) e cudda a grafia Su Sardu Standard.

 

(…) Antoni Maria Mulas fut un’òmini comenti pagus ndi nascint, fut un’òmini de profetu, fut àbbili e fut giustu. E fut una strantargiada de òmini, artu prus de duus metrus, e grussu in proportzioni. Forti che unu scrau, intràt in su tallu de is bacas e giogàt cun is mallorus de tres annus comenti e chi fessint crabitus: ndi pigàt unu a unu corru e unu a s’àturu e ndi-ddus bogàt a foras de su tallu fendi-ddus caminai a su passu chi boliat issu. Candu ddus scapàt, is mallorus si fuiant comenti e chi fèssint amuscaus. E issu si-nd’arriiat: su scracàlliu de Antoni Maria s’intendiat de monti a monti, che unu sonu de campana. E fut devotu: andàt dònnia domìnigu a crèsia, a missa manna, e si poniat cun is àturus in sa capella. In mesu a is àturus pariat una turri, ingenugau pariat strantàrgiu.

Candu fut morta, in partu, Bràbara teniat bintiduus annus. Antoni Maria fut abarrau comenti e chi dd’essit calau guta. No ddi fut bessiu ni fueddu ni làmbriga, iat pigau su pipiu a unu pei e nci-dd’iat fuliau in su muntonàrgiu. (Ndi-dd’iat boddiu luegu, po furtuna, una serbidora). (…

A s’ora de s’interru no iat bòfiu chi su baullu dd’essit tocau nemus: si fut incrubau, si-dd’iat atuau a palas, e caminendi ananti de su predi nci-dd’iat portau primu a crèsia e poi a campusantu. Issu dd’iat posta in sa fossa, issu dd’iat interrada. (…)

 

 

 

One thought on “Antoni Maria Mulas

  1. Unu ‘contu’ bogau de cussu chi est cunsiderau sa ‘perda de contonada’ de sa literadura in lìngua sarda: ‘Po cantu Biddanoa’ de Benvenuto Lobina. Unu lìbburu e unu ‘contu’ chi totu is sardus iant a depi ligi e connosci, bellu no scéti ca est scritu in sardu (ma ddoi est fintzas sa furriadura in italianu). Un’òpera chi nosi contat de Luisicu, eroi de gherra, chi spreviat e chi amòddiat su coru cun partis del poesia scheta, de lirismu a is prus livellus mannus…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.