Disìgiu

Disìgiu

de Giampaolo Pisu

No biiat s’ora de ddu torrai a fai! Ge fut un’arratza de disìgiu cussu! Mancu chi fessit ancora piciocheddu! Cun sa pobidda andàt deacòrdiu e gràtzias a Deus chistionis sèrias no nd’iant mai tentu. Ellus, che totu is lobas de custu mundu ge ddis fut sutzèdiu de batallai e certai puru, ma chini est chi no at mai certau cun sa pobidda? Po su chi spetàt a custa chistioni ge dda biiant a sa pròpiu manera!  Ma imoi ddi parriat diaveras ca no podiat prus abetai. Issa dd’iat nau ca giai, ca ge ndi teniat gana issa puru, ma depiat tenni unu pagheddu de cherpèntzia ca cenàbara teniat àtera cosa de fai! E ita dd’iat a essi partu! A giai sessantaxinc’annus fut pistighingiosu e afroddieri che candu ndi teniat binti! E ita tiàulu nci podiat fai? E ita mali nci fut? Is piciocheddus imoi fiant crèscius e fatus mannus e in is diis de festa fiant sèmpiri arreu cun is amigus, e mancu mali puru! E ita nci faiant in domu a cuss’edadi! Ca ge no fiant dormius: ge iant tentu a chini assimbillai! S’àteru fillu, su mannu, fiat giai cojau e biviat po contu suu: teniat unu bellu fillu lintu e pintu s’ajaju!

de pixabay

Si-ndi fut abarrau a totu mangianu castiendi in cussa stocada de telefoneddu po biri chi agatàt calincunu filmixeddu chi ddi praxiat, de cussus chi naràt issu! E fatuvatu, pensendi a su merii, si faiat insei suu: “Paiscì chi nci ap’a arrennesci comenti e candu fia prus giòvunu!”

S’incras, sàbudu, solus solus in domu, si fiant fatus una bella dòcia frisca chi nd’iat a ai scidau unu mortu! Sa pobidda si fut totu profumada cun cussu profumu durci che faiat benni scimìngius de conca po cantu fut bellu e portàt sa conca a pensai a is prus cosas bellas. Is fillus cussu merii puru nci fiant bessius cun is amigus e no iant a essi torraus a cenai.

De chi si fiant bistius e alleputzius, infinis bessius nci fiant a si papai sa pitza in sa pitzeria anca andànt sèmpiri candu fiant sposus! Cant’annus fiant passaus de s’ùrtima borta! In cussa pitzeria faiant is prus pitzas mannas de Sardìnnia: fiant che un’arroda de carru! Paiscì chi iat a essi arrennèsciu a si-dda papai totu coment’e candu fiat sposu! Agoa iant a essi andaus a sa multisala a si biri su bellu film chi iat sceberau cussu mengianu. Unu biaxi in su passau! A disìgiu, fatuvatu, custu tocàt diaveras a ddu torrai a fai ca ge ddis faiat profetu!

De sa sa Gazzetta del Medio Campidano, mesi de ladàmini

Sa màgini de crobeca est pigada de pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.