Is poesias de Teresa Mundula Crespellani

Casteddu, Scalera Santo Sepolcro màgini pigada de pixabay

de Aleni Serra

Casteddu, Pratza Yenne

English versionVersione italiana

Teresa Mundula (1894-1980), mulleri de Luigi Crespellani e mama de cuàturu fillas, lassat is stùdius universidàrius po si pigai incuru de sa famìlia. Po gosu suu scriit poesias e, sceti a manna (in su 1973), ndi pùblicat una primu arregorta.

Ma de aundi ndi-ddi benint custas poesias? (1)

Custas poesias

Custas poesias, nàscias che cardolinu
crèscias che s’erba mala ‘e “caragantzu”
mi serbìanta po spàssiu o po discàntziu
e ant invàdiu su logu… fiat destinu!

Chini ddas apat scritas, no ddu sciu,
una mi dd’at detara unu tiauleddu,
un’atra po s’opostu, un’ angiuleddu,
un’atra dd’ari scrita unu pipiu.

S’inprus ddas at ghetaras sa mareta
impari a cociuleddas e buconis;
is chi apu scritu a trata-mallonis
fìant a manu pigara ‘e Tereseta.

Custas poesias, nàscias che cardolinu
chi totindunu ndi prenit su logu,
mi buddìant in sa conca che unu fogu
e ant incontrau sfogu… fiat destinu!

Casteddu, Arburada Regina Elena

Ghetaras de sa mareta, imoi is poesias si-ndi andant atesu, po sempri

A su letori

In su frùmini mannu de su Tempus
ch’ingùrtiri in su sinu dònnia cosa,
apu ghetau prexara e timorosa
s’arregorta de is vàrius pensamentus
ch’apu fissau in tanti mias poesias.

Ddas saluru po sempri. Funti andendi
aici atesu de mei, chi aferrai
prus no ddas ap’a porri, ni cambiai.
Biu is ideas nascendi e morendi…
comenti tot’is cosas tuas e mias.

Ddas essi scritas giustu a s’ora insoru,
mi fait connosci a tui, chi scioberau
m’asi fra tantis. Si m’asi incontrau
de gèniu tuu, ti ringràtziu de coru.
Ascurta imoi su cantu de is poesias.

Ma poita s’autora at scioberau custa lìngua po scriri is poesias cosa sua?

Su scriri in casteddaju…

Su scriri in casteddaju esti po mei
su veru gosu de sincerirari,
sa rima parit bèngara de sei,
s’idea nascit gosendi libertari.

Est comenti su giogu a su pipiu,
est comenti s’arrisu a su piciocu,
est comenti su sposu a bagaria,
o comenti a su bèciu su pistocu.

Est stètia una fortuna manna mera
po mei connosci una lìngua birbanta
chi ti permitit sa pichiara vera,
cun richesa de frasis chi ti spantat!

Po cussu meras rimas apu scritu
chi tropu is durcis atirant a papai,
m’intendemu prexara a dònnia scritu,
soddisfara sa gana… ‘e mi spassiai.

Sempri sighendi s’idea chi balenat,
fissendi su chi ascurtu e su chi biu,
sentz’‘e mi-nd’acatai, crèscia est sa vena,
e s’arritzolu s’est cambiau in arriu!

 

(1) Paraus is poesias a grafia Su Sardu Standard – SSS – cun calincuna licèntzia poètica, pruschetotu sa paragògica (ca no fait a incurtzai is fueddus) e sa ‘d’ e sa ‘t’ furriadas a ‘r’, a sa casteddaja, po lassai a su letori su sonu bòfiu de s’autora.

Mitzas:

Icnussa: poesias.it/poeti/mundula_crespellani_teresa/mundula_crespellani_teresa.htm
Liori Antonangelo, Il meglio della grande poesia campidanese, Edizioni della Torre, 1991, pgg. 143-163
Mundula Crespellani Teresa, Poesie, Edizioni della Torre, 1982
Sa poesia sarda, http://web.tiscali.it/i.pilia-wolit/poesia_5.htm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.