Spider-man2

 

de Giampaolo Pisu

Spider-man fut disisperau, de candu iat scìpiu ca dd’iant arrefudau sa pensioni no sciiat ita manu si donai. Dinai allogau no ndi teniat ca candu fut giòvanu fut sèmpiri cun sa conca bola bola pensendi a fai su super eroi, a si spallerai cun is piciocas faendi-sì fotografai sarvendi su mundu! Chi dd’iat scìpiu insaras de sa malacabbada chi iat a ai fatu, calincuna borta in logu de allonghiai is manus a cussas piciocas spantadas, ddas iat a ai allonghiadas po ndi liai unu pagheddu de cussu dinai chi nd’iat sarvau de is torrobatòrius! E imoi po bivi ddi tocàt a fai pròpiu su chi dd’iant pediu, primendi-ddu, in s’ofìtziu de sa previdèntzia sotziali sa dii chi fiat andau a pediri sa pensioni: fut bocidori de musca biològicu a oras! Arratza de traballu eis a nai bosàterus! Fut passau de sciuidai sa musca de is piciocas afroddieras a ndi sciuidai cussa chi apretàt a sa cosa de papai!

   Fut torrau pròpiu de letu a stoja! Si-nd’abarràt a totu dii in is mercadeddus de bixinau, acanta de is logetas de pisci prus de totu, a sciuidai e bociri musca! Fut pagau de su cuncessionàriu de su mercau! Po sa bregùngia, asuba de su bistiri de Spider-man, si-ndi fut postu un’àteru, su de Capitan America, ca a issu no ddu podiat assisti po cantu fut spalleri. Ma sa genti est tonta labai! Cussa tzia no ddu depiat a ai cumprèndiu, depiat essi fintzas unu pagheddu bisoga po nai sa beridadi ca teniat ulleras grussas chi parriant schermus de televisioni antiga, a Spider-man, bistiu de Capitan America, dd’iat incapas pigau po su meri de sa logeta e, in cussa dii de basca, castiendi innantis su dinai chi teniat in sa bussixedda e agoa sa nui de musca frusiendi e apretendi su pisci, dd’iat pregontau, incapas pensendi de essi brullana: “a cantu sa musca?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.