Su viàgiu spantosu de Nils Holgersson – Segundu

de Brabudu
su 14 mesi de argiolas 2017

(Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7)

(Sighit de sa primu parti)

No sciiat si nc’essit dromiu po pagu o meda tempus, candu unu tzachideddu a palas de issu ndi dd’iat  scidau.

Apitzus de sa pedrissa de sa ventana, ananti de su piciocu, ddoi fiat unu sprighiteddu chi fadiat a si nci ddoi biri arreflètiu totu s’aposentu.

Apena chi issu at pesau sa conca, ddoi at ghetau una mirada, acatendi·sì chi iant obertu su crobetori de s’arcedda de sa mama.

Custa arcedda fiat de linna de ìlixi fortalèssia cun stangas de ferru, fiat manna e grai che tronu, e dda podiat scruculliai sceti sa mama.

Aintru ddoi chistiat totu su chi iat eredau de sa mama, e chi prus ddu teniat a coru: unas cantu bistimentas de messaja de tessìngiu arrùbiu, giponis e fardetas a pinnicas, lasus e pendentis cun prelliteddas, mucadoris biancus de linu, tzìbbias e prendixeddas de prata.

Totu cosa chi oindii sa genti no bolint portai prus, e chi paricis bortas mama sua iat pentzau de nci dda scavulai ma no nd’iat tentu su coràgiu.

Intzaras su piciocu iat apubau craramenti, in su sprigu, ca su crobecu de s’arcedda fiat obertu. No arrennesciat a cumprendi cumenti fessit acuntèssiu, po cantu sa mama dd’iat tancau innantis de si nd’andai. Abarrai a solu in domu cun cudda arcedda pretziada oberta? Sa mama no dd’iat a essi permìtiu mai.

Pitica sa sprama chi dd’at pigau! Fiat timendi chi unu furoni nci fessit imbucau in domu: no s’atriviat a movi unu didu, abarrendi tèteru che truncu de mata, castiendi fissu su sprigu sceti.

In su mentras chi abarràt firmu, abetendi po aparessi su furoni, fiat cumentzendi a si dimandai e ita fessit cudda umbrixedda scuriosa chi s’apubàt apena apena acanta de s’oru de s’arcedda. Castiàt fissu ma no ddi pariat berus: sa cosa, chi a princìpiu dd’iat apena apubada, fiat acrarendi·sì sempri de prus; e illuegus s’est acatau ca sa cosa fiat beridera etotu.

Fiat propriamenti unu matzamurreddu su chi ddoi fiat sètziu in s’oru de s’arcedda!

Tocat a nai ca nd’iat giai intèndius de contus de matzamureddus, ma no si dd’iat mai crètiu ca fiant criatureddas aici.

No fiat prus mannu de unu didu, su chi nci fiat sètziu in s’oru de s’arcedda.

Sa faci fiat totu frunzia che bèciu, e portàt unu cabbanu longu, cratzonis crutzus e unu capeddu a sa teuladina, totu cantus nieddus che pixi.

Fiat totu allichidiu: portàt su tzughitu e is pungitus totu arrandaus, is butinus a tzìbbia e is giarretieras ondradas cun frochiteddus biancus.

Custu iat pigau unu giponeddu de s’arcedda e fiat castiendi·sì·ddu cun tanti atentzioni chi no si fiat acatau ca su piciocu si ndi fiat scidau.

Su piciocheddu difatis fiat spantau po essi biu su matzamurreddu, perou no fiat esatamenti assustrau. A timi deaderus una cositedda aici piticheddedda no fadiat. E sigomenti su matzamurreddu fiat totu pigau de su chi fiat fendi e fateriendi, e no iat ni bistu ni intèndiu nudda, su piciocheddu iat pentzau ca podiat essi spassiosu meda a ddi giogai una brulla, a tipu a nci ddu fai arrui aintru de s’arcedda e a nci dd’inserrai … o calincuna burricada aici.

Po cantu su piciocheddu no fiat ancora aici atriviu de tocai su matzamurreddu cun sa manu, fiat castiendi·sì a giru in circa de calincunu strepu po ddi donai cuss’impellidedda.

Cun sa mirada sua fiat arrolliendi de su sofà a sa mesa, de sa mesa a sa forredda. Castiàt a is pingiadas, a sa cafetera, posta apitzus de su parastàgiu acanta de sa forredda, a sa sìcia acanta de sa genna, a is culleras, a is gorteddus, a is frochitas, a is pratìllius, a is pratus e a totu is strexus chi s’apubànt de su portalitu scaringiau de s’arrebustu [1].

Castiàt faci a sa scupeta de su babbu, chi fiat apicada in su muru apitzus de is arretratus de sa famìllia reali danesa, e a is gerànius e a is fùcsias chi fiant in sa pedrissa de sa ventana.

A s’ùrtimu arrematu, s’acatat de sa muschitera chi fiat posta in s’obertura de sa ventana.

De arrepenti ndi dda tirat e nci dda fùliat conca a su matzamurreddu. Si nci fiat spantau etotu candu iat biu cantu sorti iat tentu. No sciiat comenti essit fatu ma a s’acabu dd’iat cassau etotu su matzamurreddu: custu fiat atropelliau a conca a bàsciu in fundu a sa muschitera, e no arrennesciat a si ndi scabbulli [2].

A princìpiu su piciocu no sciiat po nudda e ita si ndi fai de cussa cassa, perou iat stratallau illuegus ananti e agoa sa muschitera in manera chi su matzamurreddu abarressit introbeddau beni beni e no arrennescessit a si ndi pesai.

Su matzamurreddu intzaras iat atacau a chistionai e a pregai totu piedosu – scedau! – po ddu liberai.

Ddis iat portau bonasorti po totu custus annus, fiat nendi, e ddi meresciat unu mellus acatamentu [3].

Duncas, si su piciocu dd’essit postu in libertadi, cussu dd’iat a essi giau unu soddixeddu, una cullera de prata e una muneda de oru, manna assumancu cantu est sa càscia de s’arrelògiu de prata de su babbu.

A su piciocu perou no ddi fut parta una grandu oferta; ma imoi, mancai a su matzamurreddu ddu tenessit in poderi, fiat cumentzendi a ddu timi. Si sapiat chi fiat donendi su fueddu a una cosa strambeca e unu pagu arrorosa, de un’àteru mundu, e no biiat s’ora di si ndi scabbulli de cudd’arresi assustrosu.

Po cussu a sa fini at acetau s’oferta, e at aguantau frima sa muschitera in manera chi su matzamurreddu ndi podessit bessiri a foras. Ma candu su matzamurreddu agiumai ndi fiat bessiu, a su piciocu ddi fiat acucau ca fortzis depiat cuntratai de prus po podi scrufiri grandu propriedadis e dònnia beni de Deus.

A su mancu depiat cuntratai po chi su matzamurreddu nci ddi fichessit totu su sermoni in conca.

«Scimpru chi seu!» fiat pentzendi, e torra a stratallai sa muschitera cun violèntzia, in manera chi su matzamurreddu si nci torressit a arrui a fundu.

Ma in su pròpriu momentu a su piciocu dd’arribat una bussinada a s’origa aici potenti chi dd’est partu chi sa conca si ndi seghessit in milli arrogus.

Nc’est scutu contras a unu muru, agoa contras a un’atru, e a sa fini nd’arruit a terra, dismaniau.

Candu si ndi scidat est a solu in s’aposentu. De su matzamurredu nimancu s’umbra. Su crobecu de s’arcedda fiat abasciau e sa muschitera apicada a sa sòlita manera acanta de sa ventana. Sa trempa dd’incresciat ancora, desinunca s’iat a essi pòtziu crei chi fiat stètiu propriamenti unu bisu lègiu.

«De dònnia manera babbai e mamai s’ant a crei ca unu sonnu mi seu fatu – pentzàt – e siguramenti no ant a ponni sa chistioni de su sermoni in contu a su matzamurreddu. M’at a cumbenni a mi ponni a ligi torra» pentzàt.

Perou andendi conca a sa mesa calincuna cosa no ddi torràt. No fiat possìbili chi s’aposentu fessit crèsciu. Ma cumenti mai imoi ddi tocàt a fai unus cantu passus in prus de su sòlitu po lompi a sa mesa? E ita no ddi torràt de sa poltrona? No ddi pariat prus manna de pagora innantis, epuru imoi ddi tocàt a ponni su pei in sa stafa e agoa a s’apiculai po podi lompi a si nci setzi. Su pròpriu cun sa mesa. No ddoi podiat castiai a susu chentza de si depi apiculai a su bratzu de sa poltrona.

«Ita dimòniu est sutzedendi? – iat pispisau su piciocu. – Stau ca su matzamurreddu at amajau sa poltrona, sa mesa – e finas sa domu».

Su comentàriu abarràt apitzus de sa mesa e, a cantu pariat, no fiat mudau. Ma nci depiat essi calincuna cosa de stròllicu in cussu puru, ca povinas po arrennesci a ndi ligi unu fueddu sceti ddi tocàt a si strantaxai apitzus de su lìburu matessi.

Ligit una pariga de arrigas e agoa, castiendi a susu, sa mirada sua incontrat su sprigu; intzandus tzèrriat a forti: «Labai! Nci nd’at un’àturu!»

Difatis in su sprigu fiat biendi craramenti un’omineddu a cuguddu e a cratzonis de peddi.

«Ita cosa! Est bistiu aguali a mei!» at nau su piciocu, tzachendi is manus po su spantu. E illuegus si fiat acatau chi sa cosa in su sprigu fiat fendi sa pròpriu cosa.

Intzandus cumentzat a si tirai is pilus, a si spitzulitai, a furriotai: e in su pròpriu momentu cussu fait sa matessi cosa.

Su piciocu iat atacau a curri a giru a giru de su sprigu paricis bortas, po biri si no nci fessit calincunu omineddu a palas de cussu, ma, giai chi no iat agatau nemus, fiat cumentzendi a tremi che canna po sa sprama.

Imoi iat cumprèndiu chi su matzamurreddu dd’iat amajau, e chi sa criatura chi fiat biendi in su sprigu fiat issu etotu.

(Sighit)

  1. Credenza
  2. A si ndi liberai
  3. Tratamentu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.