Su viàgiu spantosu de Nils Holgersson – Su de tres

de Brabudu
su 12 de austu 2017

(Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7)

(Sighit de sa segundu parti)

Sa coca aresti

A su piciocu no ddi pariat berus ca dd’iant mudau in d-unu matzamurreddu. «Depit essi de siguru unu sonnu, una fantasia strambeca – fiat pensendi – si abetu pagu pagu de siguru m’apu a furriai torra a cristianu».

Si nc’est postu ananti de su sprigu e at serrau is ogus. Ddus iat torraus a oberri a pustis de una pariga de minutus, sperendi de s’agatai torra a comenti fiat, ma no fiat acuntèssiu nudda. Fiat, e abarràt, piticheddeddu. In atrus fueddus, fiat che a prima etotu. Is pilus finis a colori de palla, is pecas in su nasu; is cratzonis atzapulaus e is mìgias apuntadas fiant su chi fiant, cun d-una diferèntzia sceti: si fiant impiticaus.

No, no ndi dd’iat a essi portau de prò a abarrai firmu abetendi, cussu fiat po seguru. Depiat provai calincun’atra cosa. E duncas si fiat pensau sa prus cosa sàbia chi si podiat pensai: a fai sa paxi cun su matzamurreddu.

Brincat a terra e atacat a circai. Càstiat asegus de cadiras e mobìlia, asuta de su sofà e aintru de su forru, e finas strisinendi aintru de una pariga de arratoneras. Ma su matzamurreddu no dd’agatàt.

E in su mentris chi fiat circhendi si ponit a prangi, a pregai e a promiti totu su chi dd’acucat.

No iat a essi storrau su fueddu a nemus; mai in sa vida iat a essi fatu a malu; e mai, mai prus s’iat a essi dromiu ligendi su sermoni. Si fessit torrau a cristianu, iat a essi stètiu unu piciocu bonu, obedienti e disponìbili. Ma mancai essit promìtiu totu custu, sa cosa no dd’iat portau nisciun’agiudu.

Totinduna si fiat arregordau de essi intèndiu a mama sua nendi·ddi chi totu is matzamurreddus iant fatu sa domu in sa stadda; e in su pròpriu momentu decidit de andai a ingunis, po biri si podiat agatai su matzamurreddu.

E mancu mali po issu ca sa genna fiat scaringiada, ca sinuncas no iat a essi pòtziu lompi mai a sa manìllia po dd’oberri; ma diaici invècias nc’est passau chentza de dificultadi.

Lompendi a su passadissu, s’est castiau a giru circhendi is tzòculus de linna cosa sua, ca no ddus portàt po cantu in domu usàt a abarrai a mìgias sceti.

Fiat dimandendi·sì a comenti podiat fai a manixai cuddus tzòculus de linna mannus mannus e gavàcius. Ma in su pròpriu momentu iat biu una loba de crapitas in su liminàrgiu de domu. E fiat pensendi ca sigumenti su matzamurreddu fiat stètiu aici coidadosu de amajai fintzas is crapitas de linna, incapas boliat nai ca cussu ddu boliat trumentai a longu.

In su banghitu chi ddoi fiat ananti de sa domu nci fiat unu cruculeu brinchitendi. Apena chi at biu su piciocu at cumentzau: «Cipi cipi labai a Nils su pasci-cocas! Labai su piticheddeddu! Labai a Nils Holgersson su piticheddeddu!»

Illuegus is puddas e is cocas si fùrriant, castiendi a su piciocu, e atacant a stragatzai. «Chichirichì – at cantau su caboni. – Aicighì imparas! M’iast tirau sa chighirista!» «Co co co ca aici imparas», ant sighiu is puddas fendi stragatzu. Is cocas insaras si funt acorradas ponendi is concas acanta de pari nendi «Chini si dd’at cuncodrau? Chini si dd’at cuncodrau?»

Ma sa prus cosa stròllica fiat ca issu etotu fiat cumprendendi su chi narànt. Fiat abarrau abbarballau ascurtendi, strantaxu in su liminàrgiu. «Seu diventau unu matzamurreddu, depit essi po cussu ca seu cumprendendi sa lìngua de is pillonis.»
Su chi prus dd’infrascàt fiat ca is puddas sighiant a nai ca si ddu meresciat; insandus pigat una perda e nci dda scudit conca a i-cussas, tzerriendi·ddis: «Citei·sì, arresis maladitas!»

A dolu mannu ddi fiat scarèsciu ca no fiat prus unu piciocu chi podiat fai a timi una pudda: totu is pillonis si nci funt acostaus e dd’ant ingiriau stragatzendi a forti: «Co co co beni fatu! Co co co beni fatu!»

Nils at provau a si ndi fuiri, ma is puddas dd’ant postu avatu crachendi·ddu, tzerriendi aici meda ca fiant insurdendi·ddu. No si nd’iat a essi scabùlliu si no fessit ca nd’est cumpartu su pisitu de domu: biendi·ddu, is puddas si funt asseliadas, fingendi de sciurrunciai [1].

(Sighit)

1 corrovai

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.