Kung Fu

de Alessandro su moru
su 20 de maju 2017

Ddu connosceis a Bruce Lee?

Est stètiu un’atori, unu steddu de su tzìnema ma, pruschetotu, est stètiu unu grandu artista martziali. In custa fotografia ddu bieus impari a Ip Man, maistu suu de Kung Fu e, po essi pibincus, de Wing Chun Kuen.

Forsis nemus at chistionau mai de Kung Fu in sardu, duncas ddu faeus nosu!

Cumentzaus narendi una cosa: is duus fueddeddus Kung e Fu, no pertocant un’arti martziali sceti, comenti acostumaus a pensai a is partis de scurigadòrgiu de su mundu; is duus fueddus pertocant totu is artis martzialis tzinesas, chi funt una surra manna manna, bastit a pensai chi sa Tzina est manna casi cantu s’Europa e is tzinesus funt prus de unu milliardu e mesu.

Kung Fu, insandus, is tzinesus ddu imperant comenti po nai “artis martzialis”, ma bolit nai “traballu grai”.

Poita “traballu grai”? Ca allenai totu is movimentus, sa tènnica, is cuntzetus, comenti si faiat una borta, oras e oras a sa dii, depiat essi unu traballu grai diaderus!

Eus nau ca su Kung Fu pertocat totu is artis martzialis tzinesas, duncas aìnturu ddoi agataus su stili de sa tigri, de sa martinica, de sa sennoredda, de s’imbriagu e agataus, povinsas, s’arti martziali de Bruce Lee e de Ip Man: su Wing Chun Kuen.

Wing Chun Kuen bolit nai “buciconi de su beranu eternu” e fiat su nòmini de sa primu picioca chi faiat cust’arti. Sa paristoria, difatis, narat custu: ddoi fiat, faci a su 1700, una picioca chi fiat allochiada de un’òmini chi dda boliat cojai amarolla; cust’òmini fiat unu spertu de Kung Fu, e po issa fiat sèmpiri prus traballosu a ddi nai ca no.

Insandus at pediu agiudu a una mòngia, una grandu maista de Kung Fu, po imparai a si defensai de cust’òmini. Sa mòngia, de nòmini Ng Mui, castiada sa bisura de sa picioca, debili e lèbia, at pensau chi no connosciat un’arti martziali chi dda podessit agiudai a si defensai. At dèpiu studiai e, agoa de unu pagheddu de tempus, nd’at bogau aforas unu stili nou, bonu po chini forti no est, e si-dd’at imparau.

Su stili at pigau su nòmini suu, Wing Chun Kuen, e issa at cumentzau a dd’imparai a pagu genti, a is fillus e a pagu scientis, sighendi su connotu tzinesu de sa segretesa.

Sa paristoria si fait a cumprendi sa genia de s’arti martziali nosta: corpus lestrus me is puntus dèbilis de su corpus, che ogus, gùturu e aici nendi; movimentus anca sa fortza no serbit e si circat de sfrutai sa fortza de su chi nosi bolit scudi. Totus custas cosas faint su Wing Chun Kuen un’arti martziali bona po su cumbatimentu e po sa defensa de sei, cosa chi oindii est de importu mannu.

Is grandus maistus de cust’arti martziali, cun su tempus difatis ant annoau is tènnicas e is movimentus, po chi potzant essi sèmpiri bonus contras a dònnia sbertidori.

Su maistu prus de importu est Ip Man (su de sa fotografia). Candu at abertu sa scola sua in Hong Kong, apustis de sa segundu gherra mundiali, at dèpiu cumbati contras a totu is àterus maistus de àterus stilis chi teniant giai sa scola!

A su tempus s’arrespetu fiat una cosa de meresci, e sa manera po ddu meresci fiant is corpus! Issu e is scientis suus fiant famaus meda giai chi ant bintu contras a dònnia àtera scola e su nòmini de Ip Man est oi etotu, in Tzina, unu nòmini de spantu.

In prus de stàtuas spatinadas in sa bidda chi est nàsciu, Foshan, dd’ant finsas intregau unus cantu filmis chi Rai 4 donat assumancu 2 bortas a s’annu. Ip Man est mortu in su 1973, e is imparamentus suus funt portaus ainnantis de is mellus scientis chi teniat. Unu de custus, Sam Lau, est dirigidori de un’assòtziu, sa Ip Man Martial Art Association, chi punnat a promovi in su mundu s’arti martziali cosa sua.

E nosu, in Sardìnnia, ndi podemus fai de mancu a tenni una scola aici bona?

Ma no, mancu po nudda. E no est una, funt tres! E podeus nai chi, seguramenti, funt is ùnicas chi faint Kung Fu in sardu. Ddas agatais in Cuartu Sant’Aleni, Sètimu e Carbònia.

Chi ndi boleis sciri de prus, castiai-bosì sa pàgini FB Sardigna Wing Chun!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.