Su Sarvamentu in mari de sa “Costa Birdi”

màgini liada de pixabay

Giacomo Costantino Porcu

su 24 de austu 2020

Chi ddoi est una cosa chi fait spantu ocannu est su “Sarvamentu in mari Costa Birdi 2020”, su servìtziu chi su Comunu de Arbus at finantziau e amellorau cun prus de 100 mila èurus po donai seguresa a is turistas de is prajas arburesas, tentu contu de sa timoria manna de su COVID-19. No ddoi at nisciuna praja a “nùmeru serrau”, e iat a essi trabballosu meda a ddu fai sciendi chi Arbus tenit unu tretu de costa de 50 km, prus o mancu [1]. Perou, ocannu ddoi at unus cantu de banniarolus a prus chi s’agiudant apari cun sa politzia locali.

Sa cosa chi mi fait prexau est su chi arrennescint a fai dònnia dii me in Facebook is banniarolus: pùbricant vìdeus e posts a sighidura, cument’e servìtziu aciuntu po sa comunidadi. “In direta”, is chi sighint sa pàgina podint sciri su tempus (chi fait a intrai a s’àcua e cantu est mòviu su mari) e dònnia àtera noa de importu asuba de custus logus de spantu e pàsiu. Su valori aciuntu difatis, est ca amostant puru sa bellesa de sa costa arburesa.

Funt stètius bravus diaderus a arregordai unas cantu normas po s’amparu de praja e mari, che su fatu de no podi passillai me is dunas, sighendi su chi at detzìdiu sa Regioni [2]. E ancora, fatuvatu scriint consillus asuba de cantu s’arena est unu scusòrgiu chi minescit arrespetu e, asuba de totu, no depit essi imbrutada lassendi àliga scavuada. Ant povintzas amostau totu su kit chi issus, cumenti banniarolus, tenint avatu po donai servìtziu candu serbit.

Unu traballu beni fatu, diaderus. Duncas, spreviai-sì e gosai-sì sa “Costa Birdi”. Arregordai-sì de essi bonus e arrespetosus de is arrègulas.

Nodas:

  1. Custus funt is logus de sa nomenada “Costa Birdi”: parteus de Pistis e S’Enna de S’Arca, sa Turri de Flumentòrgiu e s’Arena ‘e s’Àcua ‘e s’Ollastru, Is Cannisonis, Tunària, Portu (de) sa Murta, Babari, Funtanatza, Gùturu ‘e Flùmini, Campu (de) Sali, Portu Maga, e ancora Piscinas cun is dunas chi no finint prus, S’àcua durci (Bau) e Scivu.
  2. Determinatzioni n.663/10208 de su 03/04/2020 – Ordinàntzia balneari de sa regioni Sardìnnia 2020, Art. 3, lìtera g , “no ddoi at deretu de firmada o de ocupatzioni, mancu po pagu tempus, e est proibbiu fintzas a apetigai is dunas, erba, froris e matedu. Is dunas funt coddus de areni postus apalas de sa praja, parallelus a sa lìnia de costa, cun d-una forma po nudda arregulari chi mudat cunforma a su bentu chi ddoi tirat. Me is dunas sinnialadas no si podit passillai e caminai”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.