Su cantu de sei – Primu

Sa primu de duas partis – (innoi fait a ligi sa segundu)

Ita est su cantu de sei? Ita bolit nai cantadori? Cali funt is arrègulas de una gara poètica?
In custu scritu e in is chi ant a sighiri, eus a arrespundi abellu abellu a custas e a àteras preguntas, po donai una primu apubada a is chi si bolint acostai a s’arti de su cantu de sei.
In donniuna de custas puntadas eus a sterri unas cantu arrègulas e definitzionis chi funt sa basi po cumprendi sa gara chi ddi naraus “a sa moda campidanesa”, est a nai sa forma storicamenti imperada in su Sulcis e in Campidanu de giossu e de Casteddu po cantai in poesia.

Agoa eus a brincai su treminaxu, est a nai a provai nosu etotu a cuncordai calincunu muteteddu, circhendi de cumprendi cali funt is ainas de is cantadoris.
Duncas inghitzeus biendi unus cantu tèrminis, in manera de si cumprendi apari candu chistionaus de cantadori, versada, mutetu, gara.

  • Cantu de sei: Su cantu chi no est a cantai poesias imparadas, ma a cantai cumpositzionis fatas hic et nunc, est a nai in su pròpriu momentu o pagu innantis de ddas cantai, e cun sa punna de comunicai cun is chi funt propriamenti presentis in cussu momentu, est a nai su pùbblicu e is cantadoris.
  • Cantadori: Poeta chi tenit cumpetèntzia e esperièntzia in su cantu de sei, mascamenti in su cantu a mutetu longu. Deghinò, si cantat prus chi àteru a versus, ddi naraus versadori.
  • Mutetu: Cumpositzioni poètica individuali. Cunforma a sa longària (nd’eus a chistionai prus ainnantis) ddu naraus mutetu longu o mutetu curtzu, opuru versu, o finas mutetu froriu.
  • Gara: In cabu de bàsciu un’esibitzioni colletiva de cantadoris, chi naraus finas cantada. Normalmenti cumentzat cun una mutetada, est a nai unu cunfrontu basau apitzus de su mutetu longu, e acabbat cun d-una versada, est a nai unu cunfrontu basau apitzus de su mutetu curtzu (o versu). A bortas invecis cunsistit in duas versadas. Oindii, mancai si nerit gara, no nc’est ni bincidori ni prèmiu.

Imoi passeus a biri is arrègulas chi eus nau, chi est pretzisu a connosci e a arrespetai po benni  “cumpetentis” in contu de poesia.

A cumentzai de s’inghitzu

Alluei sa televisioni e circai unu film. Est craru ca, si no dd’eis biu giai, at a essi prus difìcili a strogai sa trama, sa psicologia de is personàgius etc. Eis a podi giudicai sa capassidadi de is atoris, sa fotografia, sa regia, ma no sa scenegiadura e sa trama in generali. Aicetotu acuntessit a unu chi s’acostat a ascurtai una gara giai cumentzada. At a podi giudicai, fortzis, sa calidadi de su tràgiu e de sa mètrica, su linguàgiu de su poeta. Ma no at a cumprendi de a undi est partia sa cantada e duncas aundi at a podi lompi. In sa cantada su primu mutetu difatis est aici importanti chi tenit unu nòmini pretzisu: sa fundada.

Poita est aici importanti? Poita ca su primu mutetu est su chi donat s’argumentu a sa gara. E sigumenti is cantadoris ant a cantai apitzus de custu argumentu (eus a biri agoa in cali sentidu), sena de essi ascurtau su primu mutetu, chi naraus fundada, at a essi cosa mala a cumprendi su sboddicamentu de sa gara etotu e duncas su valori de is cantadoris chi nci partècipant. Ita acuntessit candu unu s’acostat a gara giai cumentzada? O nci cumprendit pagu e si-ndi andat, opuru pregontat a chini est ascurtendi: “O su tziu, chini est chi at fundau? E de ita?”

(sighit…)

Magini de cobertina pigada de “A Sa Moda Campidanesa ” https://www.facebook.com/photo/?fbid=517316467171071&set=a.517316457171072
Su detàlliu est de unu cuadru de su maistu Jelmo Cara de Carbònia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.