COSA DE NO CREI!!! Pensioni de invalididadi a is sardus chi no connoscint su sardu!

PASSADA SA LEI! Che un’unda manna e longa sighit èrrida sa punna natzionalista de custa Giunta Regionali; un’unda chi est tirendi-nci dexenas de annus de bregùngia de sa lìngua nosta. Avatu de su passaportu po is sardus chi no fueddant su sardu, apròbiat a su fassoni de sa Regioni sa lei chi previdit sa pensioni de invalididadi culturali* po is…

Read More

COSA DE NO CREI! Passaportu po is sardus chi no connoscint su sardu!

Sa chistioni fiat giai buddi buddi che mustu in cubidina, e no in su transatlànticu de MontiAgitòriu ma in su Fassoni de sa Regioni! In d-un’ora de orgòlliu natzionalìsticu custa giunta s’est scapotada spantendi a totus cun sa proposta de passaportu po is sardus chi no connoscint sa lìngua insoru! Sa proposta de lei, giai annomingiada “NARA CÌXIRI”, est pesendi…

Read More

S’anàlisi elètrica de su ciorbeddu, s’eletroencefalografia

de Daniele Prasciolu su 25 de abrili  2017 Comenti scieus, una de is tènnicas de sa mexina po studiai su ciorbeddu est s’eletroencefalografia (EEG). Dònnia cèllula biològica, difatis, creat unu spìtzulu elètricu, su potentziali o currenti biològica. Candu si ponint a pari custas currentis piticas a bias si crescint e nosi permitint de ddas analizai….

Read More

Lìngua e cultura sarda in scola

de Anna Pina Barbarossa
Si contat chi Santu Sisinni, ancora piciocheddu costumàt a andai a pregai in logu cuau in su cùcuru de su monti. Una dii fiat artziau cun sa famìllia cosa sua e una pariga de piciocheddus. Andendi andendi iant atobiau tres cavalieris a cuaddu chi iant circau de ddus atriviri… Atzicaus e avolotaus iant scapau a curri in su padenti, invecis Sisinni si fut cuau cun sa famìllia. Custus cavalieris fiant malus e prepotentis, po cust’arrexoni candu ddus biiat, sa genti ddus timiat a bentu! In tempus de fai gruxi ant ingiriau is piciocheddus po ddus scudi cun is armas chi portànt. Sisinni insaras armau de coràgiu, ndi fut bessiu a foras e si fut postu a arrexonai cun is cavalieris.

Read More