“Sandahlia”, sa stòria de su pòpulu sardu antigu

Lorenzo Argiolas
su 18 de capudanni 2020

M’est incapitau de pagu de ligi unu bellu arromanzu de Stefano Piroddi, un’amigu chi connoscia giai po ai lìgïu, unus cant’annus a oi Gli angoli remoti del presente. S’òpera noba de Stefano si narat Sandahlia. Ma, innantis de totu, ita bolit nai custu fueddu?

Sandahlia fiat su nòmini chi iant donau is gregus a sa Sardìnnia in antighidadi. Est pròpiu s’ìsula nosta, sa Sardìnnia, sa protagonista de custu bellu lìbburu. S’agataus in su 235 innantis de Gesugristu, candu is romanus fiant aprobiaus me in s’ìsula. Fut cussu un’efetu de is gherras pùnicas, intra is romanus e is cartaginesus, ca in cussa simana fiant mudendi sa polìtiga e is làcanas in su Mediterràneu. Est in custu cuntestu chi connosceus a Amsìcora, unu gherreri mannu de sa bidda de Thurgal chi s’agatat in su coru de Sandahlia. Amsìcora scieus a chini fiat, s’est agatau diaderus, perou de issu connosceus pagu e nudda ca is mitzas stòricas chi si funt arribbadas funt pagu seguras e is contus no torrant. In cust’arromanzu Amsìcora est unu prìntzipi de arrèxinis nuraxesas acapiau a su pòpulu e a sa terra sua ma pruschetotu a sa spiritualidadi. Est un’òmini chi bolit difendi sa genti sua de su poderi mannu de Roma.

Sandahlia est sa stòria de sa primu cumbata intra sa tziviltadi romana e cussa sandàhlica/sarda. Ma est una cumbata intra duas bisuras e duas maneras diferentis de cumprendi sa vida. A una parti is romanus, chi càstiant sceti su poderi e sa matèria, issus portant ainnantis su cultu po Roma e no si bolint firmai ananti de nudda e de nemus.  A s’àtera parti nci funt is pòpulus de Sandahlia fidelis a cussu echilìbriu intra s’òmini e sa natura anca bivint. Ma no agataus sceti a Amsìcora intra is personàgius, ddoi est Nertha, sa sposa sua, ddoi agataus a Bèina, sa vìrgini gherrera, Grimasso, su macu, e ddoi funt personàgius nemigus che su mercaderi cartaginesu, Ammone, e su cònsoli romanu, Tito Manlio Torquato.

Sandahlia dd’ant pubricau in su 2018, est su primu de tres arromanzus dedicaus a sa figura de Amsìcora. Stefano Piroddi est nàscïu e crèscïu in Casteddu, laureau in giurisprudèntzia, at fundau sa domu editoriali La città degli dei. Cust’arromanzu fait parti de unu progetu culturali chi no est sceti literàriu ma teatrali e cinematogràficu puru.

M’intendu de consillai custu lìbburu pruschetotu a chini est amantiosu de is arromanzus stòricus, a chini at giai lìgïu Gli angoli remoti del presente e fintzas a chini bolit connosci mellus sa spiritualidadi de is pòpulus antigus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.