Sa Paschixedda de Martinu

Est tempus de Paschixedda! Su chi sighit est unu clàssicu de sa lìteradura mundiali, scritu de Leone Tolstoj.

Giorgione, Adoramentu Allendale, 1500-1505, National Gallery, Washington

In d-una tzitadi biviat unu maistu de crapitas chi ddi narànt Martinu Avedeic. Traballàt in d-unu aposenteddu in su mesunterrau cun d-una fentana chi s’incaràt a sa bia. De ingunis podiat biri scéti is peis de sa genti chi passàt, ma nd’arreconnosciat medas a is crapitas chi iat arrangiau issu etotu. Teniat sèmpiri cosa meda de fai ca traballàt meda, imperàt materiali de bona calidadi e in prus no fut mancu tropu caru.

Annus medas innantis de insaras ddi fiant mortas pobidda e fillas, e Martinu si fut disisperau a su puntu de si-dda pigai cun Deus. Ma una dii, un’òmini bèciu de sa biddixedda anca fut nàsciu, chi si fut fatu pellegrinu, e iat parau fama po ca fut santu, fut andau a dd’agatai. Martinu ddi iat abertu su coru cosa sua.

– No tèngiu prus gana de bivi – Dd’iat cunfessau – no tèngiu prus abetu perunu.

Su beciteddu dd’iat torrau: “Tui ses disisperau ca bolis bivi scéti po sa biadesa cosa tua. Ligi-ti-dda s’evangèliu e as a sciri comenti Deus bolit chi tui bivas”.

Martinu iat comporau una Bìbbia. A incarreru iat detzìdiu de si-dda ligi scéti me is diis de festa ma, de chi iat incumentzau, si-ndi fut aici cunsolau ca si fut postu a dda ligi dònnia dii.

E aici fut sutzèdiu ca unu merii, in s’evangèliu de Luca, Martinu fut arribbau a su contu anca su fariseu arricu iat cumbidau a Gesugristu a domu sua. Una fèmina, issa puru pecadora, fut benida a lungi is peis de Gesugristu e a si-ddus sciacuai cun is làmbrigas cosa sua. Deus iat nau a su fariseu: “bida dd’as custa fèmina? Seu intrau in domu tua e no m’as donau àcua po mi sciacuai is peis. Issa po contras, cun is làmbrigas m’at sciacuau is peis, e cun is pilus mi-ddus at sciugaus… No as luntu in ollu sa conca mia, e issa cun s’unguentu bellu fragosu m’at fatu frigatzionis a peis.

Martinu iat pensau meda. Depiat essi che mei etotu cussu fariseu. Chi su Sinniori fiat beniu anch”e mei, est aici chi m’ia a depi cumportai? Agoa iat incrubau sa conca e dromiu si fut.

Totuinduna si fut intèndia una boxi, si-ndi fut scidau tremendi-sì paris. No ddoi fut nemus. Ma iat intèndiu beni custus fueddus: – Martinu! Càstia a foras a sa bia cras, lah ca deu bèngiu.

Àtera dii a mangianu Martinu si-ndi fut pesau innantis de orbesci, iat allutu su fogu e aprontau una pingiada de càuli de frori e farra cun ena. Agoa si fut postu unu pannu de ananti e si fut sètziu a traballai acanta de sa fentana. Ma torràt a pensai a sa boxi intèndia sa noti innantis, e aici, prus che traballai, sighiat a castiai a sa bia. Dònnia borta chi biiat passendi a calincunu cun crapitas chi no connosciat, ndi pesàt is ogus po ddu castiai in faci. Fut passau unu bastàsciu, agoa un’ortuanu. E agoa un’òmini bèciu chi ddi narànt Stèvini, chi traballàt po unu cumercianti de su bixinau, iat incarrerau a apaliai sa nii ananti de sa fentana de Martinu, chi ddu iat biu e iat sighiu su traballu.

De chi iat cosiu unus doxi puntus, iat torrau a castiai a foras. Stèvini iat acotzau sa pàlia a su muru, megàt de si pasiai e provai a si callentai. Martinu fut bessiu a su liminaxi de sa genna e ddi iat fatu unu cinnu.

– Intra! – Iat nau – beni ca ti callentas. Depit tenni frius meda.

–Deus ti-ddu paghit! – Dd’iat torrau Stèvini. Fut intrau, scutullendi-sì sa nii de asuba, si fut frigau beni beni is crapitas finas a tontonai e po pagu no fut arrutu.

–No est nudda – Dd’iat nau Martinu. – Sei-ti-dda e piga pagu-pagu de tei.

Iat prenu duus bucalis e nd’iat aportu unu a su stràngiu. Stèvini si-dd’iat bufau totu a un’acirrada. Fut craru ca nd’iat a ai agradèssiu un’àteru pagheddu. Martinu ddi iat torrau a preni sa tassa. In s’interis chi fiant bufendi, Martinu sighiat a castiai a foras de sa fentana.

– Abetendi genti ses? – Ddi iat pregontau su bisitadori.

– Ariseru a merii – iat arrespustu Martinu – fia ligendi su contu de candu Gesugristu fut andau a domu de unu fariseu chi no ddu iat arriciu cumenti si spetat. Ponni chi mi sutzedat calincuna cosa aici, ita no ia a fai po ddu arriciri comenti si spetat! Agoa, candu fia faendi unu sutideddu, apu intèndiu calincunu pispisendi: “Càstia a sa bia cras, lah ca ddoi passu”.

In s’interis chi Stèvini fut ascurtendi, is làmbrigas ddi errigànt is trempas. – Gràtzias, Martinu Avdeic. M’as donau cunfortu a s’ànima e su corpus.

Stèvini si-ndi fut andau e Martinu si fut sètziu a cosiri una bota. In s’interis chi castiàt a foras de sa fentana, una fèmina cun crapitas grais de messaju fut passada ingunis e si fut firmada acanta de su muru.

Martinu iat biu ca fut malatrociada e teniat unu pipiu in cou. Furriendi sa schina a su bentu provàt a apigai su pipiu cun is bistireddus cosa sua, fut unu bistireddu de istadiali totu spaciau e allosingiau. Martinu fut bessiu e ddi iat nau de intrai. Candu fut in domu, ddi iat cumbidau unu pagheddu de pani e càuli.

– Papa, filla mia, e callenta-tì – ddi iat nau.

Papendi sa fèmina ddi iat nau a chini fut: – Seu sa pobidda de unu sordau. Otu mesis a oi ant mandau a pobiddu miu atesu e no nd’apu scìpiu prus nudda. No seu arrennèscia a agatai traballu e aici apu dèpiu bendi totu su chi tenia po podi papai. Ariseru apu portau a un’usureri s’ùrtimu scialli cosa mia.

Martinu fut andau a ndi liai unu manteddu bèciu. – Lah – iat nau. – Est unu pagheddu spaciau ma ge at a bastai po imboddiai su pipiu.

Sa fèmina, liendi-nde-ddu, si fut posta a prangi a corròxinu.

– Deus ti-ddu paghit!

– Leh – iat nau Martinu aporrendi-ddi su dinai po si fai torrai su scialli. Agoa dda iat acumpangiada a s’’enna.

Martinu si fut torrau a sei a traballai. Dònnia borta chi un’umbra aparessiat in sa fentana, ndi pesàt is ogus po biri a chini fut passendi. Avatu de pag’ora iat biu una fèmina a scarteddu bendendi mela. A coddu portàt unu sacu grai chi depiat trantziri de unu coddu a s’àteru. Candu fut ponendi su scarteddu asuba de unu paracarru, unu piciocheddu cun d-unu barreteddu scosiu fut passau currendi, nd’iat furau una mela e iat circau de si fui. Ma sa fèmina bècia ddu iat cassau a pilus. Su piciocheddu si fut postu a schillitai e sa fèmina a ddu streullai e pigai a tzèrrius. Martinu fut curtu a foras. Sa fèmina fut amaletzendi su piciocheddu de ddu portai anch”e is guàrdias.

– Lessi-ti-ddu andai, sa tzia – iat nau Martinu. – Perdoni-ti-ddu, po s’amori de Deus.

Sa fèmina bècia iat lassau su piciocheddu. – Pedi perdonu a sa tzia – ddi iat nau insaras a boxi manna Martinu. Su piciocheddu si fut postu a prangi pedendi perdonu. Martinu iat pigau una mela de su scarteddu e dda iat donada a su piciocheddu narendi:

– Si-dda pagu deu.

– Custu piciocheddu pruaxeddu iat a minesci de essi tocau de tzirònnia – iat nau sa tzia.

– O sa tzia! – Iat nau Martinu – chi ddu depeus tocai de tzirònnia po nd’ai furau una mela, ita s’iat a tocai a nosu po totu is pecaus nostus? Deus si cumandat de perdonai, asinuncas nosu etotu no eus a essi perdonaus. E depeus perdonai prus de totu unu giòvunu scuscientziau.

– At a essi berus puru – iat nau sa fèmina bècia – ma funt bessendi tropu vitziaus.

Candu fut torrendi-sì a atuai su sacu a coddu, su piciocheddu si fut acostau. – O sa tzia lessit chi si-ddu porti deu. Fatzu sa pròpiu bia.

Sa fèmina insaras iat postu su sacu in palas de su piciocheddu e si-ndi fiant andaus petebari.

Martinu fut torrau a traballai. Ma si fut scurigau e no arrennesciat prus a infilai s’agu in is stampus de peddi. Iat pinnicau is ainas, allichidiu sa burrumballa e postu una làntia asuba de sa mesa. Agoa nd’iat liau sa bìbbia de su parastàgiu.

Boliat aberri su lìburu a sa pàgina chi iat sinnau, ma si fut abertu in d-unu àteru logu. Agoa, intendendi sonu de passus, Martinu si fut furriau. Una boxi ddi iat pispisau a s’origa: – Martinu, no m’arreconnoscis?

– E chini ses? – Iat pregontau Martinu.

– Seu deu – Iat nau sa boxi. E de unu furrungoni scuriosu de s’aposentu ndi fut bessiu Stèvini, si fut scarangiau in d-unu arrisu e agoa fut sparèssiu che una nui de fumu.

– Seu deu – iat torrau a nai sa boxi. E fut aparèssia sa fèmina cun su pipiu a pala. Iat arrìsiu issa puru. Su pipiu puru iat arrìsiu. Agoa fiant sparèssius.

–  Seu deu – torra cussa boxi. Fiat tocau a sa becitedda e a su piciocheddu cun sa mela a aparessi, iant arrìsiu e agoa fiant sparèssius.

Martinu s’intendiat lèbiu e prexau. Iat pigau a ligi s’evangèliu pròpiu ingunis anca si fut abertu. In pitzus de sa pàgina iat lìgiu: apu tentu fàmini e m’eis donau cosa de papai, apu tentu sidi e m’eis donau àcua, fia furisteri e m’eis arriciu. In fundu a sa pàgina iat lìgiu: Su chi eis fatu a unu de is prus fradis piticus cosa mia, ddu eis fatu a mei. Aici Martinu iat cumprèndiu ca su Sarbadori sa dii fiat diaveras beniu e ca issu ddu iat scìpiu arriciri.

 

Furriau in sardu de Giampaolo Pisu

 

2 thoughts on “Sa Paschixedda de Martinu

  1. Custu bellu messagiu non cre chi siat sa letura preferida dae sos cumponentes de custu guvernu. Ti auguro bonas festas e un abbratzu sincheru.

    1. Custu ddu creu deu puru😞 Mi parrit ca is guvernus bonus siant pagus… Bona Paschixedda e bonu annu nou a Tui puru, passa-tì festas bellas😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.