Casteddu

Daniele Prasciolu
su 24 de làmpadas 2020

 

Casteddu

Basca, Casteddu callenti
Su soli luxit in s’àiri fogosu
Unu scimìngiu de genti
Acòlliat meriendu po gosu
Suta matas de figu tropicali

In custu buddori infernali
Genias difarentis amesturant
Culturas, línguas allenas
De antighidòriu profumant
De vida totus sunt prenas

Gollopu (D. P.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.